ఆలోకనం

இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு
நோய்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து.   (௲௯௰௧ - 1091)
 

కలికి జూపు నొప్పి గలిగించు నొక్కటి
మందుగాగఁ దాని మాన్పు నొకటి. (౧౦౯౧)

கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது.   (௲௯௰௨ - 1092)
 

భొగమందు నర్థభాగమ్ము కన్నను
అధికమగును చూపులందె సుఖము. (౧౦౯౨)

நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர்.   (௲௯௰௩ - 1093)
 

చూచెఁ జూచెనంచు జూడంగఁ దలపంచె
మొలకవోయునేమొ వలపు లిట్లు (౧౦౯౩)

யான்நோக்கும் காலை நிலன்நோக்கும் நோக்காக்கால்
தான்நோக்கி மெல்ல நகும்.   (௲௯௰௪ - 1094)
 

నేనుఁ జూడఁ దాను నేలపైఁ జూచును
జూడకున్న నోరజూచి మురియు. (౧౦౯౪)

குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும்.   (௲௯௰௫ - 1095)
 

నవ్వుకొనును లోన ననుజూడ నట్లుగాఁ
జూచి యోరగంటఁ సుందరాంగి. (౧౦౯౫)

உறாஅ தவர்போல் சொலினும் செறாஅர்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்.   (௲௯௰௬ - 1096)
 

పగచుకొన్న విధము బలికిన బలుకులే
స్నేహలతను బెంచు చిత్తమలర. (౧౦౯౬)

செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
உறாஅர்போன்று உற்றார் குறிப்பு.   (௲௯௰௭ - 1097)
 

పొలఁతి చూపు మాట పొడిచినట్లున్నను
వలపు లేదనంగ వలనుగాదు. (౧౦౯౭)

அசையியற்கு உண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
பசையினள் பைய நகும்.   (௲௯௰௮ - 1098)
 

చూచినంత నన్ను జూచిన నొయ్యారి
మందహాసమందు మరులు గలదు. (౧౦౯౮)

ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்
காதலார் கண்ணே உள.   (௲௯௰௯ - 1099)
 

తెలియనట్లుగానె తెలికించు ప్రక్రియ
కాముకులకు వచ్చు కైవశమ్ము. (౧౦౯౯)

கண்ணொடு கண்இணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனும் இல.   (௲௱ - 1100)
 

కండ్లు కండ్లుతోడ గలసిన పిమ్మట
మాటలేటి కింక నోటిచేటు. (౧౧౦౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கானடா  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
இரு நோக்கிவள் உண் கண்ணுள்ளது
ஈடில்லாத பெருமை கொள்வது

அநுபல்லவி:
ஒரு நோக்கு நோய் நோக்காய் உடலிற் பாய்ந்திடும்
ஒன்றந்த நோய் தீர்க்கும் மருந்தாய் வந்து காத்திடும்

சரணம்:
மான் பிணைபோல் மருண்டு மருண்டு நோக்கும் பண்பினள்
மாசில்லாத காதற் பயிரை வளர்க்கும் அன்பினள்
யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்காக்கால்
தான் நோக்கி மெல்ல நகும் தாமரை முகத்தாள்

கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது இந்த ஞாலத்தில்
கண்ணோடு கண்ணிணை நோக்க ஒப்பின் வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனும் இலை எனவே இசைத்திடும் குறள்சொல்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22