వ్యర్థభాషణ

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்.   (௱௯௰௧ - 191)
 

ఫలమొకింతఁ లేక వ్యర్థంబుగాఁ బల్కు
నట్టి వాని లక్ష్య వెట్టరెవరు. (౧౯౧)

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.   (௱௯௰௨ - 192)
 

వ్యర్థ భాషణమ్ము వ్యథనిచ్చు వంచించి
స్నేహితులకుఁ జేయు టెడువు కన్న (౧౯౨)

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை.   (௱௯௰௩ - 193)
 

వదురుజోతటంచు నెదిరికి దెలిసించు
వ్యర్థమైన దాని వ్యాఖ్యజేయ. (౧౯౩)

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.   (௱௯௰௪ - 194)
 

చెప్ప దొడఁగునేని చెత్తగా నేదేదొ
నష్టపడును వాని నాణ్య మచట (౧౯౪)

சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின்.   (௱௯௰௫ - 195)
 

గొప్పదన మదెంత గూడిన వాడైన
భంగపడును వ్యర్థ భాషణమున (౧౯౫)

பயனில்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்.   (௱௯௰௬ - 196)
 

సత్తులేక బలికి సామర్థ్యుఁడనుకొన్న
పురుషఁడెట్టు లగును పొల్లు గాని (౧౯౬)

நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று.   (௱௯௰௭ - 197)
 

దొడ్డవారి మాట దుడుకుగా నున్నను
పొల్లు మాట జెప్ప నొల్ల రొకటి (౧౯౭)

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.   (௱௯௰௮ - 198)
 

సత్తులేని మాట సర్వజ్ఞు లాడరు
పలికిరేని దాన ఫలిత ముండు. (౧౯౮)

பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்.   (௱௯௰௯ - 199)
 

సత్యథంబు గోరు శాస్త్ర పారంగతులే
విష్వలముగ జెప్ప నేర రొకటి (౧౯౯)

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.   (௨௱ - 200)
 

పలుకఁ దలతువేని పలుకుము ఫలమీయ
ఫలము లేని పలుకు పలుక వలదు. (౨౦౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: விசாரத்  |  Tala: ரூபகம்
கண்ணிகள்:
பயனற்றச் சொல்லைச் சொல்லாதே - நீ
பதடி என்னும் பழி ஏற்றுக்கொள்ளாதோ
நயனற்ற தாயினும் பொன்னே - என
நவில்கின்ற சொற்களில் பயன் காண்பாய் முன்னே

பயனில்ல பல்லார்முன் சொல்லல் - என்றும்
நயனில்ல நாட்டார்கண் செய்தலின் அல்லல்
நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் - மேலும்
பயன்சாராப் பண்பில் சொல் பழிபல ஏற்கும்

சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் - இதை
நீர்மையுள்ளோர் சொலின் நேர்மை பின்வாங்கும்
கூர்மதி கொண்டிதைக் காண்க - சான்றோர்
கொள்ளத் தகுந்தசொல் குறைவறப் பூண்க

பூ விளங்கும் மாலைபோல - செழும்
பொன் கொண்டிழைத்திட்ட நன் மணிபோல
நாவிளங்கும் சொற்கள் கோவை - தினம்
நாடிப்பயில்க நீ திருக்குறட்பாவை
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22