స్నేహము

செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
வினைக்கரிய யாவுள காப்பு.   (௭௱௮௰௧ - 781)
 

చేయనేమి కలదు స్నేహమ్ము కన్నను
కర్మకన్న రక్ష కల దదేది? (౭౮౧)

நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்
பின்னீர பேதையார் நட்பு.   (௭௱௮௰௨ - 782)
 

శుద్ధమైన మైత్రి శుక్లపక్షము బోలు
కృష్ణపక్ష మగును క్లిష్ట మైత్రి. (౭౮౨)

நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும்
பண்புடை யாளர் தொடர்பு.   (௭௱௮௰௩ - 783)
 

చదువఁ జదువ నయము సాధ్యమౌ కావ్యము
చేరఁ జేరఁ సుఖము శిష్టజనుల. (౭౮౩)

நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்செனறு இடித்தற் பொருட்டு.   (௭௱௮௰௪ - 784)
 

నవ్వులాట గాదు నెవ్వరితో చెల్మి
హద్దు మీరఁ గొట్టిదిద్ద నగును. (౭౮౪)

புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்
நட்பாங் கிழமை தரும்.   (௭௱௮௰௫ - 785)
 

పూనుకొన్న గాదు పొందిక నొండొరు
లైక్యభావ మందు నమరియుండు. (౭౮౫)

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
அகநக நட்பது நட்பு.   (௭௱௮௰௬ - 786)
 

మైత్రికున్న సొంపు మందహాసము గాదు
విరియవలయు హృదయ వీధియందు (౭౮౬)

அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண்
அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு.   (௭௱௮௰௭ - 787)
 

చెడువు రాకఁగాచి చెడినప్పు డతనిని
వీడకుండు టగును తోడటన్న. (౭౮౭)

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு.   (௭௱௮௰௮ - 788)
 

అడ్డపడును చేయి గుడ్డ జారినవేళ
నట్టు లొదవు మైత్రి యాపదలను. (౭౮౮)

நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனின் கொட்பின்றி
ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை.   (௭௱௮௰௯ - 789)
 

సర్వకాలమందు సాధ్యమైనట్లుగా
నాదుకొనుటె మైత్రి కందమగును. (౭౮౯)

இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம் என்று
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு.   (௭௱௯௰ - 790)
 

ఇట్టు లితఁడు నాకు నీ రీతి నే నన్న
మైత్రి గొప్ప కపుడె మచ్చ బుట్టు. (౭౯౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: வாசஸ்பதி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
கைபோல் வந்தே உதவி செய்திடும் நட்பு
காலமறிந்தும் கடமை புரிந்தும்

அநுபல்லவி:
கைபோலவும் கண்போலவும்
கனிந்தும் துணிந்தும் விரைந்தும் பணிந்தும்

சரணம்:
புணர்ச்சியோடும் பழக வேண்டாம்
புனைந்துரைகளும் கூற வேண்டாம்
உணர்ச்சி தான் நட்பாம் கிழமை தரும்
ஒளிதரும் பிறைமதி போலவும் வளரும்

நவில் தொறும் நூல் நயம் போலுமே
பயில் தொறும் பண்புடையார் தொடர்பாம்
புவி பெறும் குறள் நட்பதன் நிலையே
போதெல்லாம் உதவும் தீதெல்லாம் களையும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22