కాలము

பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.   (௪௱௮௰௧ - 481)
 

పగటివేళఁగాకి పగదీర్చు గూబపై
వేళ నృపతి కట్లు విలువ గలది. (౪౮౧)

பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு.   (௪௱௮௰௨ - 482)
 

అద నెఱింగి కార్య మాచరించిన జాలు
ధనము మూటగట్ట దారమదియె. (౪౮౨)

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின்.   (௪௱௮௰௩ - 483)
 

సమయ సాధనములఁ గమనించి చేసిన
సాధ్యపడని దొకటి జగతి లేదు. (౪౮౩)

ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின்.   (௪௱௮௰௪ - 484)
 

స్థాన మెఱిగి రాజు సమయమ్ము గుర్తించి
యాచరింప వసుధ హస్తగతము. (౪౮౪)

காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலம் கருது பவர்.   (௪௱௮௰௫ - 485)
 

వేళజూచు చుంద్రు వెక్కస పడకుండ
నేలదలచువారు నేల నెల్ల. (౪౮౫)

ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து.   (௪௱௮௰௬ - 486)
 

సాధకుండు పొంచి సౌమ్యంబుగా నుంట
తగరు పొంచి నెదిరి దాకు విధము. (౪౮౬)

பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து
உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்.   (௪௱௮௰௭ - 487)
 

బయట బడరు జ్ఞాన పరులెల్ల భళ్ళున
నాత్మనుంచి కాల మనుసరింత్రు. (౪౮౭)

செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை
காணின் கிழக்காம் தலை.   (௪௱௮௰௮ - 488)
 

కాలమొకటి వచ్చుఁ గార్యమ్ము సాధింప
వేచియుండవలయు వేళ నెఱిగి. (౪౮౮)

எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே
செய்தற் கரிய செயல்.   (௪௱௮௰௯ - 489)
 

సాధక మగునపుడె సాధింపవలయును
సాధ్యపడున దెల్ల సత్యరముగ. (౪౮౯)

கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து.   (௪௱௯௰ - 490)
 

కొక్కెర వలె రాజు చిక్కిన సమయమ్ము
శత్రుపులను బట్టి జంపవలయు. (౪౯౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: ஸ்ரீ ரஞ்சனி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
காலம் அறிதல் மிகவும் நல்லது - பயன்
காண வல்லது

அநுபல்லவி:
மூலப் பொருளை யறிந்து கொள்ள
முன்னேறியே பகையை வெல்ல

சரணம்:
"கொக் கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த விடத்" தெனவே குறள்
பக்கத் துணையாகும் பருவத்தில் சேர்க்கும்
பாங்குறும் செல்வத்தைக் கட்டியே காக்கும்

கால வெள்ளம் தன்னைக் கண்டும் கலங்காது
கல்லணையாய் நெஞ்சம் தேக்கிடும் போது
ஞாலம் கருதினும் வந்து கை கூடும்
நாளும் தன்னாட்சியை நல்லவர் நாடும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22