అణకువ

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும்.   (௱௨௰௧ - 121)
 

అమరులందు జేర్చు నణకువ యొక్కుని
నడుసు నందు దొక్కు మిడిసిపాటు (౧౨౧)

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு.   (௱௨௰௨ - 122)
 

ఊసిరున్న దనుకఁగా పాడు మణకువనే
కలిమికన్న దాని ఫునత హెచ్చు. (౧౨౨)

செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து
ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்.   (௱௨௰௩ - 123)
 

విద్య వినయమంచు విభుదుండు భావించి
మెలఁగుచుండు బ్రతుకు మెరుగు పడఁగ (౧౨౩)

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது.   (௱௨௰௪ - 124)
 

ఊన్న ధర్మమునకు భిన్నత గానట్టి
నిగ్రహ పరుఁజూడ వింగి వంగు (౧౨౪)

எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து.   (௱௨௰௫ - 125)
 

అందఱికిని మంచి యణకువగా నున్న
నున్న వారి కధిక వన్నెఁదెచ్చు (౧౨౫)

ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
எழுநம்யும் ஏமாப் புடைத்து.   (௱௨௰௬ - 126)
 

కూర్మ మట్టులణచు కొమవాని కీ జన్మ
కేడు జన్మములకు తోడు సుఖము (౧౨౬)

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.   (௱௨௰௭ - 127)
 

వదలరాదు నాల్క వదలిన సర్వమ్ము
మాటఁజార భంగపాటు వచ్చు (౧౨౭)

ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
நன்றாகா தாகி விடும்.   (௱௨௰௮ - 128)
 

మంచి మాటనున్న మర్యాద సర్వమ్ము
చెడ్డమాట నొకటి చెడును పూర్తి (౧౨౮)

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினாற் சுட்ட வடு.   (௱௨௰௯ - 129)
 

అగ్గి గాల్చు మచ్చ లారును పూర్తిగాఁ
నన్నమాట మచ్చలార వెపుడు (౧౨౯)

கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து.   (௱௩௰ - 130)
 

కోప తాప మణచు కొనువాని క్షేమమ్ము
తనదిగానె జూఛు ధర్మమెపుడు. (౧౩౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: தோடி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
நல்லடக்கம் நாளும் வேண்டுமே
நாடும் செல்வன் நீயென்றாலும்

அநுபல்லவி:
கல்வி அறிவு மிகுந்திட்டாலும்
கையில் பொருள்கள் குவிந்திட்டாலும்
செல்வத்தின் மேல் செல்வமாகச்
சிறக்கும் பண்பை மறக்கலாமா

சரணம்:
"தீயினால் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினால் சுட்டவடு" என்று நம் குறள்
நேயமுடன் சொல்லும் நேர்மை வழியிர்செல்
நிலையில் திரியாத மலையென்னும் மான்புகொள்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22