కర్మకౌశలము

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்.   (௪௱௬௰௧ - 461)
 

చెడుటఁ బాగుపడుట చింతించి మొదలంట
జేయ వలయు వెనక చింతవలదు. (౪౬౧)

தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்.   (௪௱௬௰௨ - 462)
 

తేలిసి నట్టివాని కలసి లెక్కించి తాఁ
బూనునేని కలసి రాని దేది. (౪౬౨)

ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
ஊக்கார் அறிவுடை யார்.   (௪௱௬௰௩ - 463)
 

వెనుకనేదొ వచ్చు ననుకొని యున్నది
జారఁ విడచు కొనరు జ్ఞానులెల్ల. (౪౬౩)

தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்.   (௪௱௬௰௪ - 464)
 

మానమునకు జంకు మహనీయు లెల్లరు
దప్పిదములు జేయ నొప్పు కొనరు. (౪౬౪)

வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு.   (௪௱௬௰௫ - 465)
 

పట్టుగానకుండ పనిజేయఁ బగతుర
నారుపోసి పెంచు తిరునుండు. (౪౬౫)

செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க
செய்யாமை யானுங் கெடும்   (௪௱௬௰௬ - 466)
 

కాని దానిజేసి కాడుండఁ జెడిపోవు
నైనదాని జేయఁ మాని చెడును. (౪౬౬)

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.   (௪௱௬௰௭ - 467)
 

దేనినైన దీర దెలిసియే జేయుము
పిదప జూతుమనుట వెఱ్ఱితనము. (౪౬౭)

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
போற்றினும் பொத்துப் படும்.   (௪௱௬௰௮ - 468)
 

చేతఁగాకఁ జేయు చేతల కెందఱు
పూని సాయపడిన పూర్తిగాదు. (౪౬౮)

நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு அவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை.   (௪௱௬௰௯ - 469)
 

మంచి జేయఁ జెడుపు పొంచి ముంచుడ వచ్చు
నెవరికేది చేయ నెఱుఁగకున్న. (౪౬౯)

எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மோடு
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு.   (௪௱௭௰ - 470)
 

సంప్రదాయమునకు సరిపడు పనులనే
నిర్వహింపవలయు నిందలేక. (౪౭౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கரகரப்பிரியா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
தெரிந்து செயல் வகையைத் தேர்ந்திடல் வேண்டும்
தெளிவு பெற்றே எதையும்
செய்திடல் வேண்டும்

அநுபல்லவி:
புரிந்து மக்களாட்சியைப் போற்றிடும் தலைமை
புதுப் புது வகையெல்லாம் சூழ்ந்திடும் நிலைமை

சரணம்:
ஆவதைவிடப் பொருள் அழிவதில் குறையவும்
அதனால் வழி பயக்கும் ஊதியம் நிறையவும்
காவலும் ஏவலும் காணவே மிகுத்தும்
கைமுதல் இழக்காத கருத்தினைப் புகுத்தும்

பரிந்திடும் தன்முயற்சிப் பண்பு கெடாமல்
பகை முளைப் பாத்தியில் வளர விடாமல்
தெரிந்த வினத்தோடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும் பொருள் யாதொன்றுமில்லை யெனுமாம் குறள்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22