విరహతాపము

தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி.   (௲௱௯௰௧ - 1191)
 

ఒకరి నొకరు వలచి వలసించు కొన్నచో
వారి వశమె కామఫల సుఖమ్ము. (౧౧౯౧)

வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி.   (௲௱௯௰௨ - 1192)
 

బ్రతుకు బాగుజేయు వర్షంబు పోలిక
ప్రియుండు ప్రేయసియెడ ప్రేమ గనుట. (౧౧౯౨)

வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு.   (௲௱௯௰௩ - 1193)
 

కోరుకొన్న ప్రియుని గూడిన కాంతకు
ప్రేమ గర్వ మొండు పెనగుచుండు. (౧౧౯౩)

வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்.   (௲௱௯௰௪ - 1194)
 

ప్రియుని ప్రేమలేని ప్రేయసి నెవరెంత
గొప్పఁ జెప్పుకొన్న గొఱత గొఱత. (౧౧౯౪)

நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.   (௲௱௯௰௫ - 1195)
 

తలపఁ డతడు నన్ను తానెట్లు వలచినంత
సిగ్గు మాలి నాదు చెంతవచ్చు. (౧౧౯౫)

ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது.   (௲௱௯௰௬ - 1196)
 

ఇన్నినాళ్ళు బ్రతికి యున్నది యెట్లన్న
దలచి తలచి ముందు వలపులన్ని. (౧౧౯౬)

பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்.   (௲௱௯௰௭ - 1197)
 

మరచుటన్న మాటె మండించు హృదయమ్ము
మరచి బ్రతుకు మాట మాట యగునె. (౧౧౯౭)

வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.   (௲௱௯௰௮ - 1198)
 

ఎంత దలచుకొన్న నేమని కినయండు
ప్రియుణానుగునట్టి ప్రియమదౌను. (౧౧౯౮)

நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
இசையும் இனிய செவிக்கு.   (௲௱௯௰௯ - 1199)
 

ఎంతగానొ జెప్పె నిర్వుర మొకటని
చెంతలేక నిపుడు చింతబెట్టె. (౧౧౯౯)

உறாஅர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு.   (௲௨௱ - 1200)
 

విడచినట్టివాని వెదకి పట్టెడుదాక
గదలిపోకుమోయి కలువరాజ. (౧౨౦౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: ஆநந்தபைரவி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
தாம் வீழ்வார் தம் வீழப் பெற்றவர் பெறறாரே
காமத்துக் காழில் கனி

அநுபல்லவி:
நாம் காதல் கொண்டவர் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம் காதல் கொள்ளாக் கடை என்பதும் குறளுரை

சரணம்:
இருவரிடத்தும் இன்றி ஒருவரிடத்தில் மட்டும்
இயக்கிடும் காம வேளும் என் துன்பமறியானோ
ஒரு தலையான் இன்னாது காமம் காவடி போல
இரு தலையானும் இனிதாகும் அதனாலே

அன்பில்லாரிடம் ஏனோ துன்பத்தைச் சொல் கின்றாய்
அதைவிட எளிதாகக் கடலையும் தூர்க்கலாமே
மன்னுயிர்க் காத்தளிக்கும் மழைபோலும் வீழ்வார் அன்பு
வாழிய என் நெஞ்சே இதை நீ அறிவாய் முன்பு
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22