ఓర్వలేమి

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இலாத இயல்பு.   (௱௬௰௧ - 161)
 

మంచివాడటంచు మహిమీదఁ బొగడొందు
క్రుళ్ళుబోతు తనము గూడకున్న (౧౬౧)

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்.   (௱௬௰௨ - 162)
 

ఆర్జనంబులన్నియార్జించినట్టులే
లేని యెడల యోర్వలేని తనము (౧౬౨)

அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப் பான்.   (௱௬௰௩ - 163)
 

ధర్మదూరుడైన దైన్యుండు మాత్రమే
యున్న వారి జూచి యోర్వకుంట (౧౬౩)

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து.   (௱௬௰௪ - 164)
 

చేతగాని వాడె సితిగా బ్రతుకంగ
నొరుల పొమ్ముజూచి యోర్వకుంట (౧౬౪)

அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும் ஒன்னார்
வழுக்காயும் கேடீன் பது.   (௱௬௰௫ - 165)
 

ఓర్వలేమి వలన నుత్పన్ను మగుముప్పు
విజ్ఞలెఱిగి దాని విడచి యుంద్రు (౧౬౫)

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும்.   (௱௬௰௬ - 166)
 

వైరులైన మరచి వర్తింత్రు కీడెన్న
కాచియుండు క్రుళ్ళు కాటువేయ (౧౬౬)

அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக் காட்டி விடும்.   (௱௬௰௭ - 167)
 

కూడు గుడ్డ లేక పాడౌను దనుదానె
యెరుల కీయ జాచి యోర్వకున్న (౧౬౭)

அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும்.   (௱௬௰௮ - 168)
 

క్రుళ్ళుజోతు వాని కొంపకు శ్రీదేవి
యడుగుబెట్ట మరచు నక్కనంసి (౧౬౮)

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும்.   (௱௬௰௯ - 169)
 

లబ్ధమైన ధనము లుబ్ధత జోవును
తప్పుదారులందు ద్రిప్పబెట్టె (౧౬౯)

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃதுஇல்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல்.   (௱௭௰ - 170)
 

క్రుళ్ళుబోతు మిగిలి కూర్చున్నదియు లేదు
మంచివాడు చెడుట మహిని లేదు (౧౭౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: ஆபோகி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அழுக்காறடையாதே - நண்பா
அழுக்காறடையாதே

அநுபல்லவி:
"அழுக்காறென்பதே ஒரு பாவி
திருச்செற்றுத் தீயுழி உய்த்துவிடும்" அதனால்

சரணம்:
பொறாமை உள்ளவர் மனம் புகைந்திடும் கொள்ளி
புத்தியுள்ளோர் நகையாடுவர் எள்ளி
பெறாதிது நன்மதிப்பும் பெருங்குழி தள்ளி
பெருமை எல்லாம் கெடுக்கும் வறுமைநோய் அள்ளி

சஞ்சலமாகும் பொறாமையின் வீடு
சதிகாரர் நேசமே அவர்க்குடன்பாடு
கொஞ்சமோ இதனால் வந்திடும் கேடு
கூடாது இதைவிட்டே குறள்வழி நாடு
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22