స్నేహమును గుర్తించుట

நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின்
வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு.   (௭௱௯௰௧ - 791)
 

చెడువులేదు చెలిమిఁ జేయకపోయిన
కుజనమైత్రి వదలుకొనుట మంచి. (౭౯౧)

ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான்சாம் துயரம் தரும்.   (௭௱௯௰௨ - 792)
 

అరసి యరసి స్నేహమాడని దోషమ్ము
చచ్చునట్టి భాధఁ దెచ్చిపెట్టు (౭౯౨)

குணமும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு.   (௭௱௯௰௩ - 793)
 

గుణము, కులము, బందుగణమును గుర్తించి
చేసినట్టి మైత్రి స్థిరము గాంచు. (౭౯౩)

குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக்
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு.   (௭௱௯௰௪ - 794)
 

మంచి యింట బుట్టి మానంబునకు జంకు
వాని గొనుముదేనినైన నిచ్చి. (౭౯౪)

அழச்சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கறிய
வல்லார்நடபு ஆய்ந்து கொளல்.   (௭௱௯௰௫ - 795)
 

దుఃఖ పడఁగ జెప్పి దోషమ్ము ఖండిచి
మార్గ దర్శకమగు మైత్రి గొనుము. (౭౯౫)

கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல்.   (௭௱௯௰௬ - 796)
 

కష్టములను మేలె కలదండ్రు, మిత్రత్వ
మెట్టి దనుచు కొలతఁబట్ట నగును. (౭౯౬)

ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப் பேதையார்
கேண்மை ஒரீஇ விடல்.   (௭௱௯௰௭ - 797)
 

లభ్యమైన దన్న లాభమ్ము నొకనికి
దుర్జన సహవాస వర్జితంబె. (౭౯౭)

உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க
அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு.   (௭௱௯௰௮ - 798)
 

పట్టు సడలఁ జేయుఁ బని జేయఁబూనకు
చిక్కులందు జారు చెలిమి వలదు. (౭౯౮)

கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை
உள்ளினும் உள்ளஞ் சுடும்.   (௭௱௯௰௯ - 799)
 

ఆదుకొనని స్నేహ మాపద లందున
చచ్చునపుడు దలువఁ జీచ్చుబుట్టు. (౭౯౯)

மருவுக மாசற்றார் கேண்மைஒன் றீத்தும்
ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு.   (௮௱ - 800)
 

గుణము గల్గు చెలిమిఁగొను మంతకైనను
ఇచ్చియైన విడుము తుచ్చ మైత్రి (౮౦౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: தோடி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
ஆய்ந்து பார்த்துக் கொள்ளவேண்டுமே - நட்பை
ஆய்ந்து பார்த்துக் கொள்ளவேண்டுமே

அநுபல்லவி:
ஆய்ந்தாய்ந்து பாராதான் கேண்மை கடைமுறை
தான் சாம் துயரம் என்றே நண்பரை

சரணம்:
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும் குடிப்பிறந்தார் நட்பு
குற்றமில்லாருடன் கூடுவதும் பெட்பு
இடித்தழச் சொல்லுவார் இணக்கமே நல்லது
இவ்வுலகின் நடை அறியவும் வல்லது

மாட்டியே துன்பத்தில் கைவிடு வோரே
மாய்த்திடும் கூற்றினும் துயரிழைப் போரே
கேட்டிலும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல் என்னும் தமிழ்மறை
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22