గృహమేధి

இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.   (௪௰௧ - 41)
 

కాపురస్తుడన్నఁ గాపాడగలవాఁడు
ముఖ్యమతని నమ్మి మువ్వురుండ్రు (౪౧)

துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை.   (௪௰௨ - 42)
 

సాదు, పేద, దీను లాదిగ మువ్వుర
కండగాను గేస్తు డుండు నెపుడు. (౪౨)

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை.   (௪௰௩ - 43)
 

పితరు, దైవ మతిధి పేదలు తానైదు
ధర్మములను గేస్తు తప్పకుండు. (౪౩)

பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்.   (௪௰௪ - 44)
 

నింద బడక నున్న దందఱికిని బెట్టి
కుడుచు నతని గృహము కొఱతఁ వడదు. (౪౪)

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது.   (௪௰௫ - 45)
 

నిర్మల మగుప్రేమ నీతియు నియమము
లున్న కాపురమ్ము వన్నె కెక్కు. (౪౫)

அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில்
போஒய்ப் பெறுவ எவன்.   (௪௰௬ - 46)
 

నీతితోడ నిల్లు నిలబెట్టు కొన్నచో
నన్ని వ్రతములందె యణిఁగి యుండు. (౪౬)

இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை.   (௪௰௭ - 47)
 

క్రమము దప్ప నట్టి కాపురస్తుఁడు మేటి
ఘోర తపము జేయువారి కన్న. (౪౭)

ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து.   (௪௰௮ - 48)
 

యుక్తరీతి ధర్మయుక్తుడౌ గృహమేధి
యజ్ఞ యాగ ఫలము లనుభవించు. (౪౮)

அறனென்ப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று.   (௪௰௯ - 49)
 

ధర్మ మనఁగఁ జెల్లు దాంపత్య భావమ్మె
మాట బడమి దాని మంచి గుణము. (౪౯)

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உநற்யும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.   (௫௰ - 50)
 

బ్రతుక వలసినట్లు బ్రతికినచో నింట
మింట సురలు బిలచి మెత్తురతని. (౫౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கல்யாணி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
இல்வாழ்க்கையைப் போல நல்வாழ்க்கை வேறேது
இதம் பெற நீயறிவாய் உலகினில்

அநுபல்லவி:
"இல்வாழ்வோன் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்றதுணை" என்றே சொல்லும் குறள்

சரணம்:
பழியேதும் தொடாராத வழிசென்று பொருள் தேடிப்
பகுத்துண்டு வாழும் மனப் பாங்குடனே
பரிவாக விருந்தோம்பிப் பலபேர்க்கும் துணையாகிப்
படர்கின்ற கிளையோடும் தான் வாழவே
அழியாத புகழ்மேவி அறங்கூறும் வழிநாடி
அனைவோரும் மதிக்கும் இல்லறம் சூழவே
அடுத்தோர்கள் பசித்துன்பம் அது கண்டிரங்கும் உண்மை

அன்பருள் அகத்திணை
நலமது உயர்ந்திட
அணுகி நாட்டமுடன்
முயன்றிடப் பயன்படும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22