తత్త్వార్థము

பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்று உணரும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு.   (௩௱௫௰௧ - 351)
 

సత్తు కానిదెల్ల సత్తను నజ్ఞాన
కారణంబె జన్మ కారణంబు (౩౫౧)

இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள்நீங்கி
மாசறு காட்சி யவர்க்கு   (௩௱௫௰௨ - 352)
 

అంధకార మెడలి యనువగు సౌఖ్యము
మౌఢ్య మెడలి నట్టి మానవులకు. (౩౫౨)

ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்
வானம் நணிய துடைத்து.   (௩௱௫௰௩ - 353)
 

అజ్ఞతనే దొలంగి వెజ్ఞతనే స్థిరపడ్డ
చేరువగును మోక్షసీమ తనకు. (౩౫౩)

ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
மெய்யுணர்வு இல்லா தவர்க்கு.   (௩௱௫௰௪ - 354)
 

ఐదు గెల్వగల్లి యాత్మానుభూతిని
సౌందలేని యెడల పుణ్యమేమి. (౩౫౪)

எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு.   (௩௱௫௰௫ - 355)
 

దేనితత్త్వ మెట్టిదైనను నిజతత్వ
మందు గనుటె జ్ఞాన మగునటండ్రు. (౩౫౫)

கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றீண்டு வாரா நெறி.   (௩௱௫௰௬ - 356)
 

తాత్వికముగ నిజము దరచి చాచినవారి
మనను మోక్షమార్గ మనుసరించు. (౩౫౬)

ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு.   (௩௱௫௰௭ - 357)
 

తత్వచింతనమున తత్వంబు దెలిసిన
తరిగి పుట్టనట్టి స్థితి లభించు. (౩౫౭)

பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்
செம்பொருள் காண்பது அறிவு.   (௩௱௫௰௮ - 358)
 

పుట్టి గిట్టునట్టి బుద్ధిహీనత బాపి
మోక్షమిచ్చు బుద్ధి బుద్ధి యగును. (౩౫౮)

சார்புணர்ந்து சார்பு கெடஒழுகின் மற்றழித்துச்
சார்தரா சார்தரு நோய்.   (௩௱௫௰௯ - 359)
 

ఏది సర్వమునకు నాధారమో దాని
పట్టుకొన్న పుట్టు బాధ లుడుగు (౩౫౯)

காமம் வெகுளி மயக்கம் இவ்முன்றன்
நாமம் கெடக்கெடும் நோய்.   (௩௱௬௰ - 360)
 

కామక్రోధ లోభ కమల నామమ్ము
జెడిన చెడును వచ్చుఁ జెడుగులన్ని. (౩౬౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: நாராயணி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
மெய்யுணர்வாய் மனமே
மேதினி மீதருள் மேவும் நிலைபெறவே

அநுபல்லவி:
ஐயமில்லாத மெய்யறிவுறும் வாழ்வில்
பொய்யிருள் நீக்கி நாம்
பொதுநலப் பணி செய்ய

சரணம்:
"எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவெனும்" திருக்குறள்
துப்புறச் சொல்லும்வழி துலங்கிட வாழ்வோம்
துன்பமில்லாத பேரின்பமே சூழ்வோம்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22