అలసత్వము

குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்ந்து கெடும்.   (௬௱௧ - 601)
 

వెలుగు గలుగు గృహము మలిగిపోకున్నను
గోళ్ళు గిల్లుకొన్న గ్రిడ్డిదగును. (౬౦౧)

மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்.   (௬௱௨ - 602)
 

అలసత కలసతను కలిగింత్రు తమ యిల్లు
విల్లుగాగనుండ నెంచువారు. (౬౦౨)

மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியும் தன்னினும் முந்து.   (௬௱௩ - 603)
 

గోళ్ళు గిల్లుకొనుచు కూర్చున్న కాపుర
మంతరించు వానికన్న ముందు. (౬౦౩)

குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு.   (௬௱௪ - 604)
 

ఇల్లు గనినవేరు గుల్లయైపోవును
మందు డగుచు యత్నమందకున్న (౬౦౪)

நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன்.   (௬௱௫ - 605)
 

మఱవు, జాగు, నిద్ర, మందతయును నాల్గు
చెడగ నుండు వాని తొడవు లగును. (౬౦౫)

படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார்
மாண்பயன் எய்தல் அரிது.   (௬௱௬ - 606)
 

ఖ్యాతి తరుగకున్న నీతిగా దలసత
పొందఁదగినదైనఁ జొందలేము. (౬౦౬)

இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்.   (௬௱௭ - 607)
 

పాలుమారుటైన పనిపాట్లు లేకుండా
పోటుగాను నిందమాట వచ్చు. (౬౦౭)

மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு
அடிமை புகுத்தி விடும்.   (௬௱௮ - 608)
 

భవ్య గృహము నందు ప్రాల్మారి కేర్పడ్డ
శత్రువులకు సేవ సలుపవలయు. (౬౦౮)

குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.   (௬௱௯ - 609)
 

మరుగుపడిన వేరు మెరుగౌను శీఘ్రమ్మె
మందముడిగి కార్యమగ్నుడైన. (౬౦౯)

மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு.   (௬௱௰ - 610)
 

అడుగులందు దార విడచిన రాజ్యమ్ము
మరల పొందవచ్చు మందముడుగ. (౬౧౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பூரி கல்யாணி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
குடியென்னும் குன்றாத விளக்கேற்றுவோம் - என்றும்
குலந்தரும் செல்வம் தரும்
குறள்வழியைப் போற்றுவோம்

அநுபல்லவி:
குடி கெடுக்கும் சோம்பலின் இருள்படியாமல்
கொடும் நெடுநீர் மறவிதுயில் கொண்டு மடியாமல்

சரணம்:
சோம்பர் எவராயினும் தேம்பியே திரிவர்
சூழும் குடிப் பெருமை தாழும்படி அலைவர்
தீம்புக் கிடமாம் இந்தச் சோம்பலையே களைவோம்
தேறும் நம் நாட்டின் செல்வம் செழிக்கும் வகை புரிவோம்

மடியை மடியாக ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டுபவர் எனப் பெறுவோம் நிலையை
குடியாண்மையுள் வந்த குற்றமெல்லாம் தவிர்ப்போம்
மடியாண்மை மாற்றும் நல்ல முயற்சி வழி நடப்போம்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22