పెద్దరికము

ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு
அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.   (௯௱௭௰௧ - 971)
 

ఖ్యాతి వారివారి కార్యమందానక్తి
వెలితి దానితందు విముఖడైన. (౯౭౧)

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.   (௯௱௭௰௨ - 972)
 

జన్మ మందఱికిని సమమౌను కర్మలే
వారి వారి గౌరవమ్ము నిచ్చు. (౯౭౨)

மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்.   (௯௱௭௰௩ - 973)
 

పీఠమెక్కినంత వెద్దగా డల్పుండు
వెద్ద చిన్నగాడు గద్ద దిగిన. (౯౭౩)

ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு.   (௯௱௭௰௪ - 974)
 

ఖ్యాతి తన్నుతాను కాపాడుకొనుటండె
ధర్మపత్ని విధము నిర్మలముగ. (౯౭౪)

பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல்.   (௯௱௭௰௫ - 975)
 

శ్రేష్ఠలైనవారె జేతురు చేసిన
చేతదగిన పనులు శ్రేష్ఠముగను. (౯౭౫)

சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
பேணிக்கொள் வேமென்னும் நோக்கு.   (௯௱௭௰௬ - 976)
 

అల్పుల మదికంద దార్యుల శక్యమ్ము
పోదవలయు ననెడి బుద్ధులెల్ల. (౯౭౬)

இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்
சீரல் லவர்கண் படின்.   (௯௱௭௰௭ - 977)
 

అల్పులైనవారి కధకారమిచ్చిన
స్వల్ప పనులజేయ సాహసింత్రు. (౯౭౭)

பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து.   (௯௱௭௰௮ - 978)
 

అణిగియుండు గొప్పతనమెల్లరందును
చిన్నతనము గర్వ శిఖరమెక్కు. (౯౭౮)

பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.   (௯௱௭௰௯ - 979)
 

పెద్దతనము గర్వ పద్ధితి నెఱుగఁబో
డల్పు డెవుడు దాని దెల్పుచుండు. (౯౭౯)

அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறி விடும்.   (௯௱௮௰ - 980)
 

తప్పు మఱచు పెద్దతన మెప్పుడైనను
చిన్నతనము దాని జెప్పి దిరుగు. (౯౮౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கானடா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
தோன்றும் குடிப் பெருமை - செய்யும்
தொழிலால் வரும் பெருமை உலகினில்

அநுபல்லவி:
ஈன்றதாய் நாட்டினில் எடுத்த தன் பிறவியில்
ஏற்ற முறவே செயல் ஆற்றும் பெரியோர்களால்

சரணம்:
செல்வமும் கல்வியும் சேர்ந்திடப் பெற்றாலும்
சிறியோர் பெரியோர்க்கிணை சேரார் எக்காலும்
நல்லவர் பெருமையை அறிகிலார் கீழோர்
நாளும் தன்னடக்கத்தால் நன்மை செய்வோர் மேலோர்

பெருமை உடையவர் ஆற்றுவர் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல் எனும் குறள் பாட்டின்
ஒருமை மகளிர்போல் தம்மைத்தாம் காப்பார்
ஒளி ஒருவர்க்குள்ளதாம் வெறுக்கையும் சேர்ப்பார்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22