లోపగ

நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும்
இன்னாவாம் இன்னா செயின்.   (௮௱௮௰௧ - 881)
 

నీడ, నీళ్ళ గుణము వాడంగ దెలియును
ముందు దెలియదట్లె బంధు పగయు. (౮౮౧)

வாள்போல பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு.   (௮௱௮௰௨ - 882)
 

కత్తినెత్తు పగకు నొత్తిలఁ బనిలేదు
భయపడంగ వలయు బంధు పగకు (౮౮౨)

உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து
மட்பகையின் மாணத் தெறும்.   (௮௱௮௰௩ - 883)
 

ఐనవారి వైరమగుపించకనె చంపు
కుమ్మరి చెయినుండు కూసు విధము. (౮౮౩)

மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவும் தரும்.   (௮௱௮௰௪ - 884)
 

అంతరంగ కలహ మారంభమైనచో
చుట్టరికమె నిన్నుఁ బట్టియిచ్చు. (౮౮౪)

உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்
ஏதம் பலவும் தரும்.   (௮௱௮௰௫ - 885)
 

చూడ చుట్టమయ్యు కీడెంచువాఁడున్న
వాని వలన వచ్చు ప్రాణహాని. (౮౮౫)

ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது.   (௮௱௮௰௬ - 886)
 

ఐక్యపడిన వారికైనచో కలహమ్ము
తప్పుకొనఁగలేము ముప్పురాక. (౮౮౬)

செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாதே
உட்பகை உற்ற குடி.   (௮௱௮௰௭ - 887)
 

కలిసినట్లె యుండు కలశమ్మువైమూత
ఇంటి పగయునట్లె యిమిడియుండు. (౮౮౭)

அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொருது
உட்பகை உற்ற குடி.   (௮௱௮௰௮ - 888)
 

ఆకురాయి యినుము నరగదీనెడి మాడ్కి
పాడుబడును గృహము బంధుపగళు. (౮౮౮)

எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு.   (௮௱௮௰௯ - 889)
 

అంతరంగ కలహ మణు మాత్రమున్నను
దాని ముప్పు గొప్పగాను తోచు. (౮౮౯)

உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்போடு உடனுறைந் தற்று.   (௮௱௯௰ - 890)
 

సర్పమున్న యింటఁ సంసారమున్నట్లు
సమరసమ్ము లేక సాగు బ్రతుకు. (౮౯౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: லதாங்கி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
உட் பகைக்கே அஞ்சு வேண்டுமே - நம்
உயிரைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டுமே

அநுபல்லவி:
எட் பகவன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட் பகை உள்ளதாம் கேடுறும் நோயினும்

சரணம்:
இன்பம் தரும் நிழல் நீராயிருப்பினும்
துன்பநோய் தரும் என்றால் தொடுவாரோ எவரேனும்
வன்புள்ள உறவினர் தன்மையும் இதுவன்றோ
வாளினும் கொடியவர் கேளிர் எனல் நன்றோ

புடமிட்ட பொன்னையும் பொடியாக்கும் கருவிபோல்
புணரினும் கூடாத செப்பின் மேல் மூடிபோல்
உடம் பாடில்லாதவர் வாழ்க்கைக் குடங்கருள்
பாம்போடுடன் உறைந்தற்றே எனும் குறள்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22