శీలము

எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.   (௯௱௯௰௧ - 991)
 

అందఱియెడఁ గలసి యన్యోన్యముగ నుంట
సుగుణమునకు నుండు సులభ గుణము. (౯౯౧)

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.   (௯௱௯௰௨ - 992)
 

కనికరమ్ము వంశ గౌరవ మీరెండు
చాటి చెప్పు నొకని సద్గుణంబు. (౯౯౨)

உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.   (௯௱௯௰௩ - 993)
 

కాదు దేహభావ మెదియు సమమన
సద్గుణాళి సమమె సమమనంగ. (౯౯౩)

நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புபா ராட்டும் உலகு.   (௯௱௯௰௪ - 994)
 

నీతి నియమములను ప్రీతితో పాటించి
మెలఁగువారి నెందు మెచ్చు జగము. (౯౯౪)

நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புள பாடறிவார் மாட்டு.   (௯௱௯௰௫ - 995)
 

సరసమైన కీడె స్తబ్ధులతోనాడ
విరసమైనమేలు విజ్ఞులందు. (౯౯౫)

பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.   (௯௱௯௰௬ - 996)
 

ఉత్తములగువార లుండుటచేతనే
మహిని మహియటండ్రు మట్టియనక (౯౯౬)

அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.   (௯௱௯௰௭ - 997)
 

సూదివంటి బుద్ధి సూక్ష్మతయున్నను
గుణములేమి వృక్ష గణసమమ్ము. (౯౯౭)

நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்
பண்பாற்றார் ஆதல் கடை.   (௯௱௯௰௮ - 998)
 

స్నేహముడిగి చెడువుఁ జేపెడి ప్రబలందు
ప్రీతి జూపుచుండు నీతిపరుఁడు. (౯౯౮)

நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்.   (௯௱௯௰௯ - 999)
 

కలుపుగోలుతనము గఱవైన వానికి
చిట్టుచీకటగును పట్టపగలే. (౯౯౯)

பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று.   ( - 1000)
 

బుద్ధిహీను నొద్దఁ దద్దయు ధనముంత
మురికి పాత్ర పాలుఁ బోసినట్లు. (౧౦౦౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கல்யாணி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
பண்பு கொண்டு வாழ வேண்டுமே - நல்ல
பண்பு கொண்டு வாழ வேண்டுமே

அநுபல்லவி:
அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கின் பங்கினைக் கண்டும்

சரணம்:
அரம் போலும் கூர்மையுடையோர் ஆன போதிலும்
அழகாகவே உடலுறுப்புகள் அமைந்திருந் தாலும்
மரம் போல்வர் மக்கள் பண்பில்லாதவர் என்னும்
மாறில்லாமல் பகைவருள்ளும் மலர்ந்திட நண்ணும்

பகற் காலமும் இரவாகிடும் பாலும் நஞ்சாகும்
பண்பில்லாதார் செல்வமும் அதுபோலவே காணும்
புகழும் நயனுடையார் நன்றி புரியும் தன்மையால்
பூமி உள்ளது என்னும் உண்மையைப் புகலும் குறளதால்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22