కలహము

இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்.   (௮௱௫௰௧ - 851)
 

కలసి మెలసి యుండు చెలిమిని బాధించు
రుగ్మత కలహంపు రూపమగును. (౮౫౧)

பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி
இன்னாசெய் யாமை தலை.   (௮௱௫௰௨ - 852)
 

చెలిమి లేకయున్న చెడువుగాదొకనికి
కలహమాడరాదు కలుసుకొన్న. (౮౫౨)

இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்
தாவில் விளக்கம் தரும்.   (௮௱௫௰௩ - 853)
 

బాధలందు మిగుల బాధించు కలహమ్ము
విడచి నంత దాని వెలయు కీర్తి. (౮౫౩)

இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.   (௮௱௫௰௪ - 854)
 

కష్టములకు నెల్ల కలహమ్ము మూలమ్ము
దాని వెడువ సుఖము తానె వచ్చు. (౮౫౪)

இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே
மிக்லூக்கும் தன்மை யவர்.   (௮௱௫௰௫ - 855)
 

కలహములకు దిగకఁ దొలగి పోయెడువాని
గెలువ దలచువారు గలరె జూడ. (౮౫౫)

இகலின் மிகலினிது என்பவன் வாழ்க்கை
தவலும் கெடலும் நணித்து.   (௮௱௫௰௬ - 856)
 

కలహ జీవనమ్ము గలవాఁడు బ్రతుకున
బాగుపడుటకన్ను నోగుపడును. (౮౫౬)

மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவர்.   (௮௱௫௰௭ - 857)
 

కలహమందె కన్ను గలవార లెప్పుడు
నీతి మార్గమందు నిజము గనరు. (౮౫౭)

இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிக்லூக்கின் ஊக்குமாம் கேடு.   (௮௱௫௰௮ - 858)
 

పగకు దూరమైన ప్రాప్తించు సంపద
లంట దాని చెడుగు లావహంచు. (౮౫౮)

இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.   (௮௱௫௰௯ - 859)
 

కలహ దూరమైన కలదు భ్రదత దాని
వెంచుకొన్న చెడుపు ముంచుకొనును. (౮౫౯)

இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு.   (௮௱௬௰ - 860)
 

కలహ వర్తనమున కలుగును కష్టాలు
నీతి పథమునందు నిధులు దక్కు. (౮౬౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: இந்துஸ்தான் காப்பி  |  Tala: அடதாளம்
கண்ணிகள்:
கூடாமை எனும் தீய குணத்தை வளர்க்கும் நோயின்
கேடாகும் இகல் என்பதே - நண்பா
கேடாகும் இகல் என்பதே

மனத்தை மனம் பகைக்கும் மாறுபாட்டைக் கொடுக்கும்
இனத்தையும் கெடுக்கும் இகல் - நண்பா
இதை நீக்க வேண்டும் முதல்

இகல் என்னும் எவ்வ நோயை நீக்கின் அழிவில்லாத
புகழ் இன்பம் நிலையாய் வரும் - நண்பா
புவிச் செல்வம் யாவும் தரும்

இகல் எதிர் சாய்ந் தொழுக வல்லாரை யாவரே
மிகலூக்கும் தன்மையவர் - நண்பா
மேன்மையைக் காட்டும் குறள்

நட்பால் உண்டாகும் நல்ல நீதியின் பெருமிதம்
எப்போதும் துணையாய்க் கொள்வோம் - நண்பா
எல்லோர்க்கும் இனிதே செய்வோம்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22