వియోగము

மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு
ஊற்றுநீர் போல மிகும்.   (௲௱௬௰௧ - 1161)
 

దాచుకొన్నకొలది దాగకఁ గామమ్ము
ఊట నీటినోలె నూరుచుండు. (౧౧౬౧)

கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்கு
உரைத்தலும் நாணுத் தரும்.   (௲௱௬௰௨ - 1162)
 

కప్పి పుచ్చ వీలుఁగానట్టి దీ బాధ
చెప్పి పంపనైన సిహ్హుగలది. (౧౧౬౨)

காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்கும்என்
நோனா உடம்பின் அகத்து.   (௲௱௬௰௩ - 1163)
 

ప్రాణదండమునకు వలపును, సిగ్గును
కావడట్లు వంగి కష్టపెట్టు. (౧౧౬౩)

காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும்
ஏமப் புணைமன்னும் இல்.   (௲௱௬௰௪ - 1164)
 

ఉదధి పోలెఁ గామమున్నది దాటంగఁ
దగిన యెడలేకఁ దల్లడిలుదు. (౧౧౬౪)

துப்பின் எவனாவர் மன்கொல் துயர்வரவு
நட்பினுள் ஆற்று பவர்.   (௲௱௬௰௫ - 1165)
 

కష్టపట్టునతని కిష్టమున్నప్పుడే
ఇష్టపట్టగలడె కష్టమున్న. (౧౧౬౫)

இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
துன்பம் அதனிற் பெரிது.   (௲௱௬௰௬ - 1166)
 

కలసినపుడు సుఖము కడలివంటిదగును
కలయనపుడు దిగులు కడలికన్న. (౧౧౬౬)

காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன்.   (௲௱௬௰௭ - 1167)
 

విరహబాధ నీద వీలుగాకుండఁగా
అర్ధరాత్రి నొంట నలమటింతు. (౧౧౬౭)

மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
என்னல்லது இல்லை துணை.   (௲௱௬௰௮ - 1168)
 

అందఱీకిని నిద్ర నందించు నీరాత్రి
నన్ను తోడు జేసుకొన్న దేమి. (౧౧౬౮)

கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய விந்நாள்
நெடிய கழியும் இரா.   (௲௱௬௰௯ - 1169)
 

విరహ బాధకన్న వేదన గలిగించు
దినదినమ్ము నిశలు దీర్ఘమగుచు. (౧౧౬౯)

உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர்
நீந்தல மன்னோஎன் கண்.   (௲௱௭௰ - 1170)
 

మనసుతోడఁగూడి కనులేగియున్నచో
మోహజలధి నిట్లు మునుగహుందు. (౧౧౭౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: குறிஞ்சி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
மறைப்பேன் மன்யான் இஃதோ
நோயை இறைப்பவர்க்கு
ஊற்று நீர் போல மிகும்
உள்ளம் படர் மெலிந்திரங்கும்

அநுபல்லவி:
மறைக்கவும் முடியாமல் மனம் அலைமோதுதே
உரைக்கவும் காதலர் பால்
நாணம் மேலோங்குதே

சரணம்:
காதல் ஒரு புறமும் நாணம் ஒரு புறமும்
காவடித் தண்டாய் உயிர் சுமக்கும் சுமையானதே
காதல் கடலிருந்தும் காவலாம் தோணியில்லேன்
ஆதலால் பேதைநான ஆற்றும் வகையறியேன்

நள்ளிரவும் தூங்காது நான் தனியாக உள்ளேன்
நாடும் என் காதலரைக் கூடும் விதம் காண்கிலேன்
உள்ளம் போல் நானும் அவர் இடம் சேர முடியுமானால்
வெள்ளமாம் கண்ணீரில் என் கண்களும் நீந்திடுமோ
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22