పెద్దల నవమదించమి

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
போற்றலுள் எல்லாம் தலை.   (௮௱௯௰௧ - 891)
 

నిందఁ జేయకున్న నియతాత్ములను జూచి
క్షేమ మంతకన్నఁ జెప్పలేము. (౮౯౧)

பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகிற் பெரியாரால்
பேரா இடும்பை தரும்.   (௮௱௯௰௨ - 892)
 

ఆర్యులైన వారి కవమాన మొనరింప
వారి వలన తగని బాధ్యలబ్బు. (౮౯౨)

கெடல்வேண்டின் கேளாது செய்க அடல்வேண்டின்
ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு.   (௮௱௯௰௩ - 893)
 

చెడగనున్న, నేది నడుగకు పెద్దలఁ
జావుఁగోర కీడు సలుపఁజాలు. (౮౯౩)

கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
ஆற்றாதார் இன்னா செயல்.   (௮௱௯௰௪ - 894)
 

ఆర్యులైన వారి కవమాన మొనరింప
తట్టి లేపినట్టు దండధరుని. (౮౯౪)

யாண்டுச்சென்று யாண்டும் உளராகார் வெந்துப்பின்
வேந்து செறப்பட் டவர்.   (௮௱௯௰௫ - 895)
 

తప్పి బ్రతుకలేడు ధరణిలో నెచ్చోట
శిక్ష జనుల మనసు కష్టపడిన. (౮౯౫)

எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார்
பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார்.   (௮௱௯௰௬ - 896)
 

బ్రతుకవచ్చు నగ్ని బడియైన, పెద్దల
నవమదించి బ్రతుక నలవికాదు. (౮౯౬)

வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்
தகைமாண்ட தக்கார் செறின்.   (௮௱௯௰௭ - 897)
 

ఇంద్ర భోగమైన నేమౌను శిష్ఠుల
మనసు కష్టపడిన మరుక్షణమ్ము. (౮౯౭)

குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு
நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து.   (௮௱௯௰௮ - 898)
 

అచలులైన వారి నవమదించిన వారి
యాస్తినాస్తి వంశ మంతరించు. (౮౯౮)

ஏந்திய கொள்கையார் சீறின் இடைமுரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும்.   (௮௱௯௰௯ - 899)
 

బ్రహ్మ చింతనుండు ప్రాజ్ఞులు కోపింప
రాజు జోగి యగును రాజ్యమెడలి. (౮౯౯)

இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும் உய்யார்
சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்.   (௯௱ - 900)
 

చివుకుమనినఁ జాలు సిద్ధుల హృదయము
లంగరక్ష లెవ్వి యాదుకొనవు. (౯౦౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சிந்துபைரவி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
பெரியாரைப் பிழை கூறித் திரியாதே - அது
பேரா இடும்பை தரும் மறவாதே

அநுபல்லவி:
எரியால் சுடப்படினும் உயிர் தப்பக் கூடும்
பெரியார் சினத்தீப் பட்டால் வாழ்வே கண்மூடும்

சரணம்:
குகையில் தூங்கும் சிங்கத்தை எழுப்பி விடாதே
குன்றன்னவர்க்கே எதிர் மாறுபடாதே
வகை மாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாகும்
தகைமாண்ட தக்கார் செறின் தன் குடியுடன் மாயும்

ஆற்றுவார்க்கு ஆற்றாதார் இன்னாசெயல் நேர்வது
கூற்றுவனைக் கைகாட்டி அழைப்பதைப் போன்றது
"ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை என்றும் போற்றிடு
போற்றலுள் எல்லாம் தலை" எனும் குறள் பாட்டிது
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22