దయ

கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.   (௫௱௭௰௧ - 571)
 

కరుణ యనెడి దేవకన్యక, కనులలో
మెలుగుచుండ జగతి వెలుగుచుండు. (౫౭౧)

கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார்
உண்மை நிலக்குப் பொறை.   (௫௱௭௰௨ - 572)
 

లోకమెల్లఁ దయకు లోనయి వర్తిల్లు
భారమవని దయకు దూరమైన. (౫౭౨)

பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.   (௫௱௭௰௩ - 573)
 

రక్తిలేదుపాట రాగమ్ము లేకున్న
చూపులేదు దయను జూడకున్న. (౫౭౩)

உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.   (௫௱௭௰௪ - 574)
 

ఎందుకున్న వేమొ యెరుగము ముఖమున
కరుణలేని వారి కుండ్లు రెండు. (౫౭౪)

கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல்
புண்ணென்று உணரப் படும்.   (௫௱௭௰௫ - 575)
 

కనికరమ్మె యగును కనులకు రమ్యత
యది దొఱంగ పుండ్లె యగును కండ్లు. (౫౭౫)

மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
டியைந்துகண் ணோடா தவர்.   (௫௱௭௰௬ - 576)
 

మట్టిలోన బుట్టు చెట్టుచేమ సములు
కన్నులుండి చూడకున్న కరుణ. (౫౭౬)

கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.   (௫௱௭௰௭ - 577)
 

కరుణ గల్గినట్టి కన్నులే కన్నులు
కండ్లు గావు మిగత కన్నులన్ని. (౫౭౭)

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.   (௫௱௭௰௮ - 578)
 

కరుణతోడ నిత్యకర్మల పాటించు
వారి హక్కె యాప్రపంచమెల్ల. (౫౭౮)

ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை.   (௫௱௭௰௯ - 579)
 

కష్టవెట్టునట్టి కఠినాత్మలందును
దయను జూవుఆటగును ధర్మగుణము. (౫౭౯)

பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க
நாகரிகம் வேண்டு பவர்.   (௫௱௮௰ - 580)
 

వేడుకొన్నఁజాలు విషమైన భక్షింత్రు
దయను లక్ష్యముగను దలచువారు. (౫౮౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: காம்போதி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
காணும் கண்ணோட்டம் இனிதே - உலகில்
காணும் கண்ணோட்டம் இனிதே
காட்சிக் கெளிய இறைமாட்சியதன் அழகைக்

அநுபல்லவி:
பூணும் அணி பணிகள் பொன் வயிர மென்றாலும்
காணும் கண்ணோட்டத்தின் முன் கருதவும் நிகராகுமோ

சரணம்:
மண்ணோடியைந்த மரம் எனும் வசை தீரவும்
மனிதன் கண் புண்படாத வழியினைச் சாரவும்
பண்ணோடியைந்த தமிழ்ப் பண்பாடல் தேறவும்
பாங்குறும் தன் கருமம் சிதையாது
தாங்கிடும் வல்லமையும் குறையாது

ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்க் காணும் கண்ணோடி
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலையெனும் குறள்நாடி
வெறுத்திடார் நஞ்சுண்ணவும் விரும்புவார் கூடி
விளங்கிடவே உயிர்க்கருள் செயும் வாயில்
களங்கமிலாத நல்லாட்சியின் கோயில்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22