నిర్వియోగము

செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை.   (௲௱௫௰௧ - 1151)
 

విడువలేని నన్ను నడుగుము విడుటైన
వచ్చుచఱకు నుండువారి నడుగు. (౧౧౫౧)

இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு.   (௲௱௫௰௨ - 1152)
 

సుఖముఁ జూపులందెఁ జూచితి మున్ముందు
దూరమగుట నెంచ దుఃఖ మొదవు. (౧౧౫౨)

அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான்.   (௲௱௫௰௩ - 1153)
 

బుద్ధిమంతులకును పోసగును విడిపోవ
విడువ ననుట నమ్మ వీలుగాదు. (౧౧౫౩)

அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல்
தேறியார்க்கு உண்டோ தவறு.   (௲௱௫௰௪ - 1154)
 

వదల నన్నవాడు వదలుచో నాశతో
నంటుకొన్న దాని దగునె తప్పు. (౧౧౫౪)

ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு.   (௲௱௫௰௫ - 1155)
 

కాచుకొనుటె లెస్సకాంతుని విడనీక
వీడిపోయెనేని కూడు టరుదు. (౧౧౫౫)

பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிதவர்
நல்குவர் என்னும் நசை.   (௲௱௫௰௬ - 1156)
 

వెళ్ళి వత్తునంచు విడబడు నవ్వాడు
మళ్ళి వత్తునన్న మాట నిజమె. (౧౧౫౬)

துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
இறைஇறவா நின்ற வளை.   (௲௱௫௰௭ - 1157)
 

విరహ బాధ నెఱుకబరచెడి విధముగా
గాంతు దిట్టఁదొడగె గాజు లూడి. (౧౧౫౭)

இன்னாது இனன்இல்ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னாது இனியார்ப் பிரிவு.   (௲௱௫௰௮ - 1158)
 

వారివారు లేని వాసమ్ము కష్టమ్ము
అరయగా వియోగ మంతకన్న. (౧౧౫౮)

தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ.   (௲௱௫௰௯ - 1159)
 

అగ్గివంటి బాధ ననగాదు వలపును
తగులు బాధ దీని దాకకున్న. (౧౧౫౯)

அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்.   (௲௱௬௰ - 1160)
 

సాగనంపి బాధ సహియించి జీవింప
నిష్టపడెడివార లెంద రిలను. (౧౧౬౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பாகேஸ்வரி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்று நின்
வல்வரவு வாழ்வார்க்குரை

அநுபல்லவி:
இல்லாமல் எனை விடுத்தே ஏகுவேன் என்ற சொல்
கொல்லாமல் கொல்லுதே
பொல்லாத நெருப்பிதே

சரணம்:
இன்பமான பார்வையும் துன்பமாகத் தோணுதே
இன்னாத பிரிவை எண்ணி என்றன் உள்ளம் வாடுதே
முன்கை வளைகழன்றே என்மெலிவைக் கூறுதே
முன்னம் பிரியேன் என்ற சொல்லை நம்பித் தேறுதே
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22