గుర్తింపు

கூறாமை நோக்கக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்
மாறாநீர் வையக் கணி.   (௭௱௧ - 701)
 

అంగములనె జూచి యంతరంగ మెఱుగు
మనుజఁ డవని లోన మానికంబు. (౭౦౧)

ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வானைத்
தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல்.   (௭௱௨ - 702)
 

మనసు నందు నుండు మర్మంబు ముఖమందె
చూచి చెప్పు నతఁడు సురల కీడు. (౭౦౨)

குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்
யாது கொடுத்தும் கொளல்.   (௭௱௩ - 703)
 

చూచినంతలోనె సూక్ష్మమ్ము కనిపెట్టు
వాని గొనుము తనువునైన నిచ్చి. (౭౦౩)

குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு.   (௭௱௪ - 704)
 

ఉన్న తలపు చెప్పకున్నను గుర్తించు
నతడు వేరె లోకు లందరందు (౭౦౪)

குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்
என்ன பயத்தவோ கண்.   (௭௱௫ - 705)
 

గురుతులన్ని జూచి గురి గానకున్నచో
కన్నులంగ మందు గన్నదేమి. (౭౦౫)

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம்.   (௭௱௬ - 706)
 

తనదు రూపుఁ జూపు దర్పణం బట్టుల
వదనమెత్తి జూపు హృదయ గతిని. (౭౦౬)

முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும்
காயினும் தான்முந் துறும்.   (௭௱௭ - 707)
 

కష్ట సుఖములెల్ల గననౌను ముఖమందె
దేని జూచి మిగత దెలియవలయు? (౭౦౭)

முகம்நோக்கி நிற்க அமையும் அகம்நோக்கி
உற்ற துணர்வார்ப் பெறின்.   (௭௱௮ - 708)
 

అర్ధమగును ముఖము నం దంతరగమ్ము
ముద్రలెఱుంగు వాని ముందు నిలువ. (౭౦౮)

பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்
வகைமை உணர்வார்ப் பெறின்.   (௭௱௯ - 709)
 

పగయు, మైత్రి కండ్లు ప్రకటించుగావున
శక్తి వలయునండ్రు సంజ్ఞలెఱుగ. (౭౦౯)

நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்கால்
கண்ணல்லது இல்லை பிற.   (௭௱௰ - 710)
 

సూక్ష్మబుద్ధి యంచు చూవరు లెఱుగంగ
కండ్లుగాక వేరె కలదె చూడ. (౭౧౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சாமா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
முகமே பார்க்கும் கண்ணாடி - இதை
முதல் முதலாகவே அறிவோம் நாடி

அநுபல்லவி:
அகமே மலர்ந்தால் அழகாய்த் தெரியும்
அல்லாமல் சினந்தால் அப்பொழுதே எரியும்

சரணம்:
எண்ணும் பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும்
யாது கொடுத்தும் குறிப்புணர்வாரையே அழைக்கும்
"நுண்ணியம் என்பர் அளக்குங்கோல் காணுங்கால்
கண்ணல்லதில்லை பிற" என்னும் திருக்குறள் நூல்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22