ఆశ

அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும்
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து.   (௩௱௬௰௧ - 361)
 

ఆధ సత్య జీవరాళికి జననమ్ము
వెలయ జేయునట్టి విత్తనమ్ము. (౩౬౧)

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது
வேண்டாமை வேண்ட வரும்.   (௩௱௬௰௨ - 362)
 

కోరదలఁతువేని కోరుము పుట్టమి
దానిఁ గోర నాశ మానవలయు. (౩౬౨)

வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
ஆண்டும் அஃதொப்பது இல்.   (௩௱௬௰௩ - 363)
 

ఆశలేమి కన్న నైశ్వర్యమే లేదు
నేలనైన మరియు నింగిలోన. (౩౬౩)

தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை மற்றது
வாஅய்மை வேண்ட வரும்.   (௩௱௬௰௪ - 364)
 

సొద్దమెల్ల యాశ శూన్యమై నప్పుడే
సత్యప్రతుల కద్ది సాధ్యమగును. (౩౬౪)

அற்றவர் என்பார் அவாஅற்றார் மற்றையார்
அற்றாக அற்றது இலர்.   (௩௱௬௰௫ - 365)
 

సన్న్యసించుటన్న సంకల్ప రాహిత్య
మున్న గృహము వదలుకొన్న గాదు. (౩౬౫)

அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா.   (௩௱௬௰௬ - 366)
 

ఆశ లెవరినైన మోనగించును గాన
దానియందు భయమె ధర్మమగును. (౩౬౬)

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை
தான்வேண்டு மாற்றான் வரும்   (௩௱௬௰௭ - 367)
 

ఆశలంట దెగిన నడుగకుండనె తపః
ఫలములన్ని లభ్యపడు నిజమ్ము. (౩౬౭)

அவாஇல்லார்க் கில்லாகுந் துன்பம் அஃதுண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும்.   (௩௱௬௰௮ - 368)
 

ఆశ లేనివాని కలచాటులు కలుగ
వున్నవాని కుండు నన్ని వెతలు. (౩౬౮)

இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னும்
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.   (௩௱௬௰௯ - 369)
 

కష్టములకు కష్టకాతణంబైనట్టి
యాశ దొఱగ దొరకు నమిత సుఖము. (౩౬౯)

ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும்.   (௩௱௭௰ - 370)
 

మేరు వొరిగెనేని తీరని తృష్ణకు
దూరమైన ముక్తి చేరువగును. (౩౭౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சிந்துபைரவி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஆசை நோயை அழிப்பாய் - நாளும்
அன்பினிலே செழிப்பாய் நெஞ்சமே

அநுபல்லவி:
ஆசையினால் வரும் கேடோ அநேகம்
ஆகாது ஆகாது உனக்கதில் பாகம்

சரணம்:
துன்பம் தரும் அவாவின் தொடர்பு கொள்ளாதே
தூய நல்வாழ்வு பெற்றால் துயரம் இராதே
"இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னும்
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின்" என்று குறளே பன்னும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22