వెలయాలు

அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
இன்சொல் இழுக்குத் தரும்.   (௯௱௰௧ - 911)
 

వేశ్య వినయమెల్ల వెలకోసమేగాన
ముచ్చటింపులెల్లఁ ముప్పుఁదెచ్చు. (౯౧౧)

பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்
நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்.   (௯௱௰௨ - 912)
 

వెలకు దగ్గప్రేమ వెలయాలు చూసించు
మోసపోకు దాని మోహమునకు. (౯౧౨)

பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்
ஏதில் பிணந்தழீஇ அற்று   (௯௱௰௩ - 913)
 

పడుపుకాంత సుఖము, నడిరెయి దెలియక
శవముతోడ గలియు చందమగును. (౯౧౩)

பொருட்பொருளார் புன்னலந் தோயார் அருட்பொருள்
ஆயும் அறிவி னவர்.   (௯௱௰௪ - 914)
 

సానిదాని పొందు సత్యర్థ మెఱిగిన
వారు గోరుకొనరు వాస్థవముగ. (౯౧౪)

பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார் மதிநலத்தின்
மாண்ட அறிவி னவர்.   (௯௱௰௫ - 915)
 

గౌరవమ్ము గోరువారలు వెలయాలి
యందచందములకుఁ జిందిపోరు. (౯౧౫)

தந்நலம் பாரப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்
புன்னலம் பாரிப்பார் தோள்.   (௯௱௰௬ - 916)
 

సొంత తెలివితేట లెంతేని గలవారు
వారవనిత సుఖముఁ గోరుకొనరు. (౯౧౬)

நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வார் பிறநெஞ்சிற்
பேணிப் புணர்பவர் தோள்.   (௯௱௰௭ - 917)
 

తలపునందులేక వలపించు వగలాడి
గూడువారు లేత గుండెవారు. (౯౧౭)

ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கென்ப
மாய மகளிர் முயக்கு.   (௯௱௰௮ - 918)
 

మూర్ఖుడైన వాని మోహని దయ్యమ్ము
వంచగించునట్టి వారవనిత. (౯౧౮)

வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப்
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு.   (௯௱௰௯ - 919)
 

సిగ్గు లేనిదాని నిగ్గైన కౌగిలి
పాప మంటగట్టు పాశమగును. (౯౧౯)

இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு.   (௯௱௨௰ - 920)
 

జూదము, వెలయాలు, బోరత్వ మిమ్మూడు
సిరి దొఱంగు వాని స్నేహమగును. (౯౨౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சங்கராபரணம்  |  Tala: சாப்பு
பல்லவி:
வரைவின் மகளிர் நேசம் - எவர் கொண்டாலும்
வருமே கைப் பொருள் நாசம்

அநுபல்லவி:
கரையேற முடியாது கடமையும் புரியாது
காலமெல்லாம் அழுந்திக்கிடக்கும் கீழோர் நரகாம்

சரணம்:
சாயும் பொழுதைப் பார்ப்பார் - முகம்மினுக்கித்
தம்மை விற்றும் பொருள் சேர்ப்பார்
மாயமகளிர் இவர் வரிசை கொண்டழைத்தாலும்
ஆயும் நல்லறிவினர் அணுகாரே ஒருக்காலும்

பொருட் பெண்டிர்ப் பொய்மை முயக்கம் - இருட்டறையில்
புல்லும் பிணத்தை நிகர்க்கும்
"இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் என்றும்
திருநீக்கப் பட்டவர் தொடர்" பென்றே குறள் சொல்லும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22