కరుణ

அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணும் உள.   (௨௱௪௰௧ - 241)
 

ధనములందు ధనము దయతోడ నుండుటే
వ్యర్థునందు గూడ నర్థ ముండు. (౨౪౧)

நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால்
தேரினும் அஃதே துணை.   (௨௱௪௰௨ - 242)
 

కరుణ కన్న మంచి కానంగ లేమొక్క
టాదరించు మతము లన్ని దాని. (౨౪౨)

அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த
இன்னா உலகம் புகல்.   (௨௱௪௰௩ - 243)
 

కరుణ గల్గినట్టి ఘనులకు లేనట్టి
దంధకార మందు కుందు బ్రితుకు. (౨౪౩)

மன்னுயிர் ஓம்பி அருளாள்வார்க்கு இல்லென்ப
தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை.   (௨௱௪௰௪ - 244)
 

తనకు జరగదంచుఁ దలపొయగా నేల
పరుల యందు తాను కరుణఁ జూప. (౨౪౪)

அல்லல் அருளாள்வார்க்கு இல்லை வளிவழங்கும்
மல்லன்மா ஞாலங் கரி.   (௨௱௪௰௫ - 245)
 

కరుణ కష్టములను కలిగింప దనుటకు
వా యుమండలమ్మూ వనుధె సాక్షి. (౨౪౫)

பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள்நீங்கி
அல்லவை செய்தொழுகு வார்.   (௨௱௪௰௬ - 246)
 

కరుణ దొరఁగి మిగుల కష్టవెట్టినవారె
దుఃఖపడుదు రిపుడు తోడులేక. (౨౪౬)

அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.   (௨௱௪௰௭ - 247)
 

ఇహము ధనములేక నింపొందగాఁలేము
పరము కరుణలేక బడయలేము. (౨౪౭)

பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றார்
அற்றார்மற் றாதல் அரிது.   (௨௱௪௰௮ - 248)
 

అర్థ మెడలి మరల ననుభవింపగవచ్చు
కరుణ దొరగి మరల మెరుగుపడము. (౨౪౮)

தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின்
அருளாதான் செய்யும் அறம்.   (௨௱௪௰௯ - 249)
 

కరుణలేక ధర్మ కార్యంబు జేయుట
జోధవడకఁ జదువు పొ త్త మట్లు. (౨౪౯)

வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேல் செல்லு மிடத்து.   (௨௱௫௰ - 250)
 

తన్న దలతువేని, తన్నలు దిన్నది
తలచుకొన్న కరుణ తానె వచ్చు. (౨౫౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கமாஸ்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அருளாளர் இவர்தானம்மா - தூய
அன்பென்னும் அன்னை தந்த
அறத்துப்பாலில் வளர்ந்த

அநுபல்லவி:
குறளார்வம் நம் நெஞ்சில்
குடிகொள்ளவே செய்யும்
கொண்டல் செந்தமிழ் தந்த
தென்றல் எனப் புகழ்நல்

சரணம்:
இருள்சேர்ந்த இன்னாத உலகில் புகாதவிதம்
என்னாளும் எவ்வுயிர்க்கும் இதம்பலவே புரியும்
அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினர் ஆக நமக்குதவும்
அண்ணல் அவர் மொழி கன்னல்
அகம் ஒளிரும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22