కార్యదీక్ష

சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.   (௬௱௭௰௧ - 671)
 

నిర్ణయమున కెల్ల నిర్వాహ దీక్షయే
యాలసింప దాని కవగుణమ్ము. (౬౭౧)

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை.   (௬௱௭௰௨ - 672)
 

ఆలసింప దగిన దాలసించుట లెస్స
వేగపడగ నున్న జాగుచెడువు. (౬౭౨)

ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.   (௬௱௭௰௩ - 673)
 

కార్యమెట్టిదైన కడతేర్చవలయును
సాధ్య మెట్లొ యట్లు జంకువిడచి. (౬౭౩)

வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும்.   (௬௱௭௰௪ - 674)
 

శత్రుశేషమున్న శ్రమశేషముండిన
నగ్ని కణము నార్పనట్టి విధము. (౬౭౪)

பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.   (௬௱௭௰௫ - 675)
 

కలిమి బలిమిస్థలము కాలమ్ము పక్వమ్ము
నెఱిగి జేయ పనులు మెరుగు పడును. (౬౭౫)

முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்.   (௬௱௭௰௬ - 676)
 

అగునొ కాదొ దెలసి యగుటైన నద్దాని
ఫలితమెఱిగి జేయనలయుపనిని. (౬౭౬)

செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை
உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்.   (௬௱௭௰௭ - 677)
 

అనుభవజ్ఞుడైన నడిగి జేసిన కార్య
మెప్పటికిని చెడక మెప్పు వడయు. (౬౭౭)

வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
யானையால் யானையாத் தற்று.   (௬௱௭௰௮ - 678)
 

కార్యమునకు తోడు కార్యమ్ముగైకొమ్ము
యేన్గు నేన్గు తోడ నీడ్చినట్లు. (౬౭౮)

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.   (௬௱௭௰௯ - 679)
 

ఆప్తు కన్న మేలు సత్యంత త్వరగాను
కాని వారితోడ కలియుటగును. (౬౭౯)

உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து.   (௬௱௮௰ - 680)
 

తగ్గుదలను జూచి తడయక వెంతనే
భీతి దీర్ప సంధి నీతి యగును. (౬౮౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பேகடா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
வினை செயல் வகை யறிவோம் - நாமே
வினை செயல் வகை யறிவோம்

அநுபல்லவி:
நினைவுற்றே ஆராய்ந்து நேரும் பயன்தெரிந்து
நிறை வேற்றவும் விரைந்து
நிகழ்த்துவோம் வகை துணிந்து

சரணம்:
செய்வனவும் திருந்தச் செய்திடல் வேண்டும்
சிறிது விட்டாலும் வினைப் பகைத் தீயாய்த் தீண்டும்
உய்வகை உள்ளறிவான் உளம் கொண்டும் முடிப்போம்
உரை தரும் நல்லமைச்சின் முறையிதுவும் படிப்போம்

ஒரு யானையால் கொள்ளலாம் இன்னொரு யானை
ஒட்டாரையும் ஒட்டினால் பெருகும் நம் சேனை
"பொருள் கருவி காலம் வினை இடனோடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்" என்னும் குறள் பொருந்தும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22