గృహరక్ష

கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையின் பீடுடையது இல்.   (௲௨௰௧ - 1021)
 

ఎత్తుకొన్న కార్య మెరీతిగా నైన
పూర్తిజేయు నతఁడె పూజ్యుడన్ను. (౧౦౨౧)

ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
நீள்வினையால் நீளும் குடி.   (௲௨௰௨ - 1022)
 

గట్టి పట్టుదలయు కార్యజ్~ఝతాబుద్ధి
రెండె చాలు గృహము వృద్ధిజెంద. (౧౦౨౨)

குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.   (௲௨௰௩ - 1023)
 

అహరహమ్ము గృహము నభివృద్ధి గోరెడి
వాని నాద విధయె వచ్చు విధిగా. (౧౦౨౩)

சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.   (௲௨௰௪ - 1024)
 

అన్ని వచ్చి వడును ననుకూల మగునట్లు
శ్రద్ధయున్న గృహము వృద్ధిజేయ. (౧౦౨౪)

குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு.   (௲௨௰௫ - 1025)
 

తప్పు లేకఁ నింటి గొప్పకుఁ బాల్పడ్డ
చుట్టమనుచు నతనిఁ జుట్టు జగము. (౧౦౨౫)

நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.   (௲௨௰௬ - 1026)
 

ఇంటి వారి నెల్ల నేక ధాటిగ నేలు
వాని దగును మగత వాస్తవముగ. (౧౦౨౬)

அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்து
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை.   (௲௨௰௭ - 1027)
 

సమరమందు దుముకు చందంబు గానుండు
నింటి పెత్తనమ్ము నెత్తుకొనుట. (౧౦౨౭)

குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
மானங் கருதக் கெடும்.   (௲௨௰௮ - 1028)
 

కార్య గౌరవమ్ము కష్టమ్ము కాలమ్ము
జూచునెడల గృహము శూన్యమగును. (౧౦౨౮)

இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்ற மறைப்பான் உடம்பு.   (௲௨௰௯ - 1029)
 

ఇంటి వారికెట్టి యిక్కట్లు బెట్టని
వాని బ్రతుకు దుఃఖ భాజనమ్మె. (౧౦౨౯)

இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லாள் இலாத குடி.   (௲௩௰ - 1030)
 

ఇంటిమీద పడెడి నిడుముల నడుమిచ్చు
నాధుడింట లేమి నాశనమ్ము. (౧౦౩౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சுத்தசாவேரி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
குடி செயல்வகை காணுவோம் - நாமே
குடி செயல்வகை காணுவோம்

அநுபல்லவி:
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவர்க்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான் முந்துறும் என்றே குறள் சொல்லும்

சரணம்:
அமரகத்தில் அஞ்சாத வீரரைப் போலவே
ஆற்றுவார்க்கே குடும்பப் பொறுப்புண்டாம் சாலவே
அமையும் நல்லாண்மை யிதே இல்லாண்மையாய்ப் பிறக்கும்
ஆளும் தன்னாட்சியிலோர் அங்கம் என்றும் சிறக்கும்

மழை வெயில் பனி யென்றும் காலத்தைப் பாராமல்
மானமும் கருதாமல் மனச் சோம்பல் கொள்ளாமல்
உழைப்பதினால் நமது குடும்பநிலை உயரும்
உலகமெல்லாம் சுற்றமாய்ச் சூழும் நலம் வளரும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22