దుష్కృతము

சிறப்பீனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.   (௩௱௰௧ - 311)
 

సకల సంవదలును సమకూరుటే యైన
నార్యులొల్ల రకృత మాచరింప (౩౧౧)

கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.   (௩௱௰௨ - 312)
 

కంటుబెట్టి యొకఁడు కలిగించగా కీడు
బదులు జేయఁజోరు బుధులు దాని. (౩౧౨)

செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
உய்யா விழுமந் தரும்.   (௩௱௰௩ - 313)
 

నీవు జేయకున్న న్నీకెగ్గు జేసిన
బదులు జేయుటయును బాధకరమె. (౩౧౩)

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல்.   (௩௱௰௪ - 314)
 

చెడ్డ జేసెనేని సిగ్గు పడగవాడు
మంచి చేయుటగును మహిత శిక్ష. (౩౧౪)

அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை.   (௩௱௰௫ - 315)
 

ఆత్మ కష్టమట్లు నన్యుల కష్టాలు
తెలియ లేనివాని తేలివి తేలివె? (౩౧౫)

இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கண் செயல்.   (௩௱௰௬ - 316)
 

బాధ యగు నటంచు బోధపడిన వేన్క
ఒరుల కట్టి బాధ నొనంగ నేల? (౩౧౬)

எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை.   (௩௱௰௭ - 317)
 

ఎప్పు డెవ్వరికిని యెంత మాత్రమ్మును
చెడువు దలపకున్న శిక్ష గుణము. (౩౧౭)

தன்னுயிர்ககு ஏன்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க்கு இன்னா செயல்.   (௩௱௰௮ - 318)
 

తనకు దెలియుగాదె తనబాధ యెట్టిదో
యెదిటి బాధలెందు కెఱుగలేడు. (౩౧౮)

பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்குஇன்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்.   (௩௱௰௯ - 319)
 

నేడు నీవుజేయు కీడది నిన్నంటి
స్వయముగానె రేపు వచ్చి చేరు. (౩౧౯)

நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்.   (௩௱௨௰ - 320)
 

బాధలేని బ్రతుకు బ్రతుకంగ నెంచిన
బాధ బెట్టకుండ బ్రతుక వలయు. (౩౨౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: ஆநந்தபைரவி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
இன்னா செய்வதே நன்றல்ல
எவ்வுயிர்க்கும் இரங்கும்
எண்ணமில்லாமலே நீ

அநுபல்லவி:
பொன்னோ உன்னுயிர் மட்டும்
புல்லோ மற்றவை சொல்லாய்
பொருந்தும் உயிர்கட்கெல்லாம்
வருந்தும் நிலைமை ஒன்றே

சரணம்:
என்ன சிறப்பு செல்வம் எவ்வள விருந்தாலும்
இரக்கமிருந்தா லன்றோ சிறக்கும் நினது வாழ்வு
இன்னா செய்தோரும் நாண நன்னயமே புரிவாய்
இசைபெறும் திருக்குறள் வழியிதுவே தெளிவாய்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22