మానము

இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
குன்ற வருப விடல்.   (௯௱௬௰௧ - 961)
 

ఎంత గొప్పదైన నింటికిఁ దగకున్న
దానిఁ మానుకొనుటె మానమగును. (౯౬౧)

சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு
பேராண்மை வேண்டு பவர்.   (௯௱௬௰௨ - 962)
 

గౌరవమ్ము కీర్తి గావలె ననువారు
మరువరాదు యింతె పరువు నెరిగి. (౯౬౨)

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு.   (௯௱௬௰௩ - 963)
 

పెరుగునప్పు డహము తరుగంగ వలయును
తరుగునప్పు డహము పెరుగవలయు (౯౬౩)

தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை.   (௯௱௬௰௪ - 964)
 

పదని భ్రష్ఠులైన పతితకేశములట్లు
విలువ చెడుట లోక విదితమగును. (౯౬౪)

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின்.   (௯௱௬௰௫ - 965)
 

ఏనుగంటివాడు యెలుకయైపోవును
చెయరాని పనులఁ జేపెనేని. (౯౬౫)

புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று
இகழ்வார்பின் சென்று நிலை.   (௯௱௬௰௬ - 966)
 

పూజ్యతయునురాదు పుణ్యంబు దక్కదు
తుంటరులగువారి వెంటఁదిరుగ. (౯౬౬)

ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று.   (௯௱௬௰௭ - 967)
 

అడిగి బ్రతుకనేల నవమదించెడివారి
చెడినమేలె వారి నడుగకుండ. (౯౬౭)

மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
பீடழிய வந்த இடத்து.   (௯௱௬௰௮ - 968)
 

చెడియు గౌరవమ్ము జీవించుటన్నది
మందు దినుచు బ్రతుకు చందమగును. (౯౬౮)

மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்
உயிர்நீப்பர் மானம் வரின்.   (௯௱௬௰௯ - 969)
 

ఉసురు విడచు చెమరి యొక్కరోమముబాయ
ప్రాణమిడుదు రట్లె మానధనులు. (౯౬౯)

இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்
ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு.   (௯௱௭௰ - 970)
 

మానరక్ష కొఱకు ప్రాణమ్ము బలిజేయు
వారి నెఱిఁగి జగతి ప్రస్తుతించు. (౯౭౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: அம்சத்வனி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
மான வாழ்வு வாழ வேண்டுமே - தன்
மான வாழ்வு வாழ வேண்டுமே

அநுபல்லவி:
ஆன குடியின் பெருமை தோன்ற
அஞ்சாமையிற் சிங்கம் போன்ற
ஆண்மை கொண்டு மேன்மை கண்டு
அல்லல் வரினும் எதிர்த்து நின்று

சரணம்:
ஒட்டார் பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்றென்னும் குறள் நெறியே
சுட்டாலும் வெண்மை தரும் சங்கெனும் நல்லினவழியே
சுருக்கத்தினில் உயர்வு வேண்டும் பெருக்கத்தினில் பணிவு வேண்டும்

தன்னிலையிற் பிரியாமல் தகைமை என்றும் குறையாமல்
தான் பசியால் வருந்திடினும் தன்மானம் அழியாமல்
மன்னுகின்ற புகழ் விளக்கம் மாசு சிறிதும் படியாமல்
மயிர் நீப்பினும் உயிர் நீத்திடும் மானமிக்க கவரி மான்போல்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22