जताना

அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப்
பலரறியார் பாக்கியத் தால்.   (௲௱௪௰௧ - 1141)
 

प्रचलन हुआ प्रवाद का, सो टिकता प्रिय प्राण ।
इसका मेरे भाग्य से, लोगों को नहिं ज्ञान ॥ (११४१)

மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் வூர்.   (௲௱௪௰௨ - 1142)
 

सुमन-नयन-युत बाल की, दुर्लभता नहिं जान ।
इस पुर ने अफवाह तो, की है मुझे प्रदान ॥ (११४२)

உறாஅதோ ஊரறிந்த கெளவை அதனைப்
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து.   (௲௱௪௰௩ - 1143)
 

क्या मेरे लायक नहीं, पुरजन-ज्ञात प्रवाह ।
प्राप्त किये बिन मिलन तो, हुई प्राप्त सी बात ॥ (११४३)

கவ்வையால் கவ்விது காமம் அதுவின்றேல்
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து.   (௲௱௪௰௪ - 1144)
 

पुरजन के अपवाद से, बढ़ जाता है काम ।
घट जायेगा अन्यथा, खो कर निज गुण-नाम ॥ (११४४)

களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம்
வெளிப்படுந் தோறும் இனிது.   (௲௱௪௰௫ - 1145)
 

होते होते मस्त ज्यों, प्रिय लगता मधु-पान ।
हो हो प्रकट प्रवाद से, मधुर काम की बान ॥ (११४५)

கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும்
திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று.   (௲௱௪௰௬ - 1146)
 

प्रिय से केवल एक दिन, हुई मिलन की बात ।
लेकिन चन्द्रग्रहण सम, व्यापक हुआ प्रवाद ॥ (११४६)

ஊரவர் கெளவை எருவாக அன்னைசொல்
நீராக நீளும்இந் நோய்.   (௲௱௪௰௭ - 1147)
 

पुरजन-निंदा खाद है, माँ का कटु वच नीर ।
इनसे पोषित रोग यह, बढ़ता रहा अधीर ॥ (११४७)

நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கெளவையால்
காமம் நுதுப்பேம் எனல்.   (௲௱௪௰௮ - 1148)
 

काम-शमन की सोचना, कर अपवाद प्रचार ।
अग्नि-शमन घी डाल कर, करना सदृश विचार ॥ (११४८)

அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு என்றார்
பலர்நாண நீத்தக் கடை.   (௲௱௪௰௯ - 1149)
 

अपवादें से क्यों डरूँ, जब कर अभय प्रदान ।
सब को लज्जित कर गये, छोड़ मुझे प्रिय प्राण ॥ (११४९)

தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
கெளவை எடுக்கும்இவ் வூர்.   (௲௱௫௰ - 1150)
 

निज वांछित अपवाद का, पुर कर रहा प्रचार ।
चाहूँ तो प्रिय नाथ भी, कर देंगे उपकार ॥ (११५०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சாருகேசி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அலர் எழ ஆருயிர் நிற்கும் - இதனைப்
பலரும் அறியார் பாக்கியத்தால்

அநுபல்லவி:
மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலர் எமக்கு மென்மேலும் ஈந்த திவ்வூரே!

சரணம்:
ஊரவர் கௌவை எருவாக அன்னை சொல்
நீராகவும் நீளும் இந்த நோய் தன்மையில்
யாராலும் தடைசெய்ய முடியுமோ எம்காதல்
அனலிடை நெய் சொரிந்தால் அணையுமோ பாரில்

தலைவி:-
அஞ்சுதல் வேண்டாமென்று கைமேல் அடித்துச் சொன்னார்
ஆயினும் நாணும்படி நம்மைவிட்டு ஏன்பிரிந்தார்
மிஞ்சும் இவ்வலருக்கு நானும் நாணுவதுண்டோ
வேண்டிய தெல்லாம் பெற மீண்டும் விரைவர் அன்றோ!
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22