याचना- भय

கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
இரவாமை கோடி உறும்.   (௲௬௰௧ - 1061)
 

जो न छिपा कर, प्रेम से, करते दान यथेष्ट ।
उनसे भी नहिं माँगना, कोटि गुना है श्रेष्ठ ॥ (१०६१)

இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான்.   (௲௬௰௨ - 1062)
 

यदि विधि की करतार ने, भीख माँग नर खाय ।
मारा मारा फिर वही, नष्ट-भ्रष्ट हो जाय ॥ (१०६२)

இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்ட தில்.   (௲௬௰௩ - 1063)
 

‘निर्धनता के दुःख को, करें माँग कर दूर’ ।
इस विचार से क्रूरतर, और न है कुछ क्रूर ॥ (१०६३)

இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்
காலும் இரவொல்லாச் சால்பு.   (௲௬௰௪ - 1064)
 

दारिदवश भी याचना, जिसे नहीं स्वीकार ।
भरने उसके पूर्ण-गुण, काफी नहिं संसार ॥ (१०६४)

தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினும் தாள்தந்தது
உண்ணலின் ஊங்கினிய தில்.   (௲௬௰௫ - 1065)
 

पका माँड ही क्यों न हो, निर्मल नीर समान ।
खाने से श्रम से कमा, बढ़ कर मधुर न जान ॥ (१०६५)

ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும் நாவிற்கு
இரவின் இளிவந்த தில்.   (௲௬௰௬ - 1066)
 

यद्यपि माँगे गाय हित, पानी का ही दान ।
याचन से बदतर नहीं, जिह्वा को अपमान ॥ (१०६६)

இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின்
கரப்பார் இரவன்மின் என்று.   (௲௬௰௭ - 1067)
 

याचक सबसे याचना, यही कि जो भर स्वाँग ।
याचन करने पर न दें, उनसे कभी न माँग ॥ (१०६७)

இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
பார்தாக்கப் பக்கு விடும்.   (௲௬௰௮ - 1068)
 

याचन रूपी नाव यदि, जो रक्षा बिन नग्न ।
गोपन की चट्टान से, टकराये तो भग्न ॥ (१०६८)

இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள
உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும்.   (௲௬௰௯ - 1069)
 

दिल गलता है, ख्याल कर, याचन का बदहाल ।
गले बिना ही नष्ट हो, गोपन का कर ख्याल ॥ (१०६९)

கரப்பவர்க்கு யாங்கொளிக்கும் கொல்லோ இரப்பவர்
சொல்லாடப் போஒம் உயிர்.   (௲௭௰ - 1070)
 

‘नहीं’ शब्द सुन जायगी, याचक जन की जान ।
गोपन करते मनुज के, कहाँ छिपेंगे प्राण ॥ (१०७०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: ஜோன்புரி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
இரந்தும் உயிர் வாழ்வதா?
இரவச்சம் சூழ்வதா?

அநுபல்லவி:
இறைவா நின் படைப்பில் இந்த
இழி நிலையும் காண்பதா

சரணம்:
கரவாமல் உவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
இரவாமை கோடிபெரும் என்றே அறிந்த பின்னும்

மானம் கெடுமோ என்று மனத்தினில் அச்சம் கொண்டு
தானத்திலே இரங்கி ஈனத்தை ஏற்க நின்று

வாழும் வழியற்றாலும் சூழும் நிலை கெட்டாலும்
தாழும்படி இரவாச் சால்பே உலகின் மேலாம்

பாவிகளைப் புகழ்ந்து பாடியும் பயன் என்னவோ
ஆவிற்கு நீர் என்றாலும் நாவிற்கிழி வல்லவோ

தெண்ணீர் அடுபுற்கை யாயினும் தாள்தந்தது
உண்ணலின் ஊங்கினியதில் வெனும் குறள் உணர்ந்தும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22