बुरी मैत्री

பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது.   (௮௱௰௧ - 811)
 

यद्यपि अतिशय मित्र सम, दिखते हैं गुणहीन ।
बढ़ने से वह मित्रता, अच्छा यदि हो क्षीण ॥ (८११)

உறின்நட்டு அறின்ஙருஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என்.   (௮௱௰௨ - 812)
 

पा या खो कर क्या हुआ, अयोग्य का सौहार्द ।
जो मैत्री कर स्वार्थवश, तज दे जब नहिं स्वार्थ ॥ (८१२)

உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்.   (௮௱௰௩ - 813)
 

मित्र बने जो गणन कर, स्वार्थ-लाभ का मान ।
धन-गाहक गणिका तथा, चोर एक सा जान ॥ (८१३)

அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
தமரின் தனிமை தலை.   (௮௱௰௪ - 814)
 

अनभ्यस्त हय युद्ध में, पटक चले ज्यों भाग ।
ऐसों के सौहार्द से, एकाकी बड़भाग ॥ (८१४)

செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்று.   (௮௱௰௫ - 815)
 

तुच्छ मित्रता विपद में, जो देती न सहाय ।
ना होने में है भला, होने से भी, हाय ॥ (८१५)

பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும்.   (௮௱௰௬ - 816)
 

अति धनिष्ठ बन मूर्ख का, हो जाने से इष्ट ।
समझदार की शत्रुता, लाखों गुणा वरिष्ठ ॥ (८१६)

நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி உறும்.   (௮௱௰௭ - 817)
 

हास्य-रसिक की मित्रता, करने से भी प्राप्त ।
भले बनें दस कोटि गुण, रिपु से जो हों प्राप्त ॥ (८१७)

ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
சொல்லாடார் சோர விடல்.   (௮௱௰௮ - 818)
 

यों असाध्य कह साध्य को, जो करता न सहाय ।
चुपके से उस ढोंग की, मैत्री छोड़ी जाय ॥ (८१८)

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.   (௮௱௰௯ - 819)
 

कहना कुछ करना अलग, जिनकी है यह बान ।
उनकी मैत्री खायगी, सपने में भी जान ॥ (८१९)

எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு.   (௮௱௨௰ - 820)
 

घर पर मैत्री पालते, सभा-मध्य धिक्कार ।
जो करते वे तनिक भी, निकट न आवें, यार ॥ (८२०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: மாண்டு  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஈரமில்லாதவரின் தீ நட்பு
இருந்தென்ன போ யென்ன
அவரால் பெறும் சிறப்பு

அநுபல்லவி:
ஓரத்தில் காத்திருக்கும் நீர்ப் பரவைக் கூட்டம்
உள்ளவை தீர்ந்த பின்னே எடுக்குமே ஓட்டம்

சரணம்:
படுகளத்தில் விட்டோடும் குதிரையைப் போலும்
பகட்டும் விலைமகளிர் கள்வரைப் போலும்
கெடுமிடத்தில் தவிக்க விடுமிவர்கள் உறவே
கிளைக்க விடாமல் செய்யவேண்டும் வேர் அறவே

பொய் நகை வகையாரின் நட்பினும் பகையே
புரிந்திடும் நன்மை பத்துக் கோடியாம் தொகையே
செய்தே மஞ்சாராச் சிறியவர் புன் கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்றெனும் குறள் மேன்மை
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22