निर्लोंभता

நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக்
குற்றமும் ஆங்கே தரும்.   (௱௭௰௧ - 171)
 

न्याय-बुद्धि को छोड़ कर, यदि हो पर-धन-लोभ ।
हो कर नाश कुटुम्ब का, होगा दोषारोप ॥ (१७१)

படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவன்மை நாணு பவர்.   (௱௭௰௨ - 172)
 

न्याय-पक्ष के त्याग से, जिनको होती लाज ।
लोभित पर-धन-लाभ से, करते नहीं अकाज ॥ (१७२)

சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல செய்யாரே
மற்றின்பம் வேண்டு பவர்.   (௱௭௰௩ - 173)
 

नश्वर सुख के लोभ में, वे न करें दुष्कृत्य ।
जिनको इच्छा हो रही, पाने को सुख नित्य ॥ (१७३)

இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
புன்மையில் காட்சி யவர்.   (௱௭௰௪ - 174)
 

जो हैं इन्द्रियजित तथा, ज्ञानी भी अकलंक ।
दारिदवश भी लालची, होते नहीं अशंक ॥ (१७४)

அஃகி அகன்ற அறிவென்னாம் யார்மாட்டும்
வெஃகி வெறிய செயின்.   (௱௭௰௫ - 175)
 

तीखे विस्तृत ज्ञान से, क्या होगा उपकार ।
लालचवश सबसे करें, अनुचित व्यवहार ॥ (१७५)

அருள்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்
பொல்லாத சூழக் கெடும்.   (௱௭௰௬ - 176)
 

ईश-कृपा की चाह से, जो न धर्म से भ्रष्ट ।
दुष्ट-कर्म धन-लोभ से, सोचे तो वह नष्ट ॥ (१७६)

வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
மாண்டற் கரிதாம் பயன்.   (௱௭௰௭ - 177)
 

चाहो मत संपत्ति को, लालच से उत्पन्न ।
उसका फल होता नहीं कभी सुगुण-संपन्न ॥ (१७७)

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்   (௱௭௰௮ - 178)
 

निज धन का क्षय हो नहीं, इसका क्या सदुपाय ।
अन्यों की संपत्ति का, लोभ किया नहिं जाय ॥ (१७८)

அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேரும்
திறன்அறிந் தாங்கே திரு.   (௱௭௰௯ - 179)
 

निर्लोभता ग्रहण करें, धर्म मान धीमान ।
श्री पहुँचे उनके यहाँ, युक्त काल थल जान ॥ (१७९)

இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல்ஈனும்
வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு.   (௱௮௰ - 180)
 

अविचारी के लोभ से, होगा उसका अन्त ।
लोभ- हीनता- विभव से, होगी विजय अनन्त ॥ (१८०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கேதாரே கௌளம்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
மற்றவர்பொருள் மேல் இத்தனை மோகம் கொண்டு
மதி தடுமாறுவதேன் மனமே!

அநுபல்லவி:
உற்றநின் வாழ்க்கையில் ஒருவர் பொருள் கவர்ந்தே
உயிர்வாழ நினைப்பதும் உனக்குப் பெருமையோ சொல்

சரணம்:
"அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேரும்
திறனறிந்தங்கே திரு" என்றே வள்ளுவர் கூறும்
சிறந்த மொழி இதை உன் சிந்தையில் பதிப்பாய்
தீயதாம் பிறர் பொருள் ஆசையை அறுப்பாய்"

ஊரார் உழைப்பைக்கொள்ள ஓயாத நினைப்பு
உரிமை இல்லாததில் உனக்கென்ன முனைப்பு
நேராக விளங்கிடும் நீதியின் தொகுப்பு
நீ பயில்வாய் முன்னே திருக்குறள் வகுப்பு
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22