धैर्य- भंग

காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு.   (௲௨௱௫௰௧ - 1251)
 

लाज-चटखनी युक्त है, मनोधैर्य का द्वार ।
खंडन करना है उसे, यह जो काम-कुठार ॥ (१२५१)

காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில்.   (௲௨௱௫௰௨ - 1252)
 

काम एक निर्दय रहा, जो दिल पर कर राज ।
अर्द्ध रात्रि के समय भी, करवाता है काज ॥ (१२५२)

மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்.   (௲௨௱௫௰௩ - 1253)
 

काम छिपाने यत्न तो, मैं करती हूँ जान ।
प्रकट हुआ निर्देश बिन, वह तो छींक समान ॥ (१२५३)

நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோஎன் காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்.   (௲௨௱௫௰௪ - 1254)
 

कहती थी ‘हूँ धृतिमती’, पर मम काम अपार ।
प्रकट सभी पर अब हुआ, गोपनीयता पार ॥ (१२५४)

செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
உற்றார் அறிவதொன்று அன்று.   (௲௨௱௫௰௫ - 1255)
 

उनके पीछे जा लगें, जो तज गये सुजान ।
काम-रोगिणी को नहीं, इस बहुमति का ज्ञान ॥ (१२५५)

செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
எற்றென்னை உற்ற துயர்.   (௲௨௱௫௰௬ - 1256)
 

उनके पीछे लग रहूँ, चले गये जो त्याग ।
काम-रोग को यों दिया, यह मेरा बड़भाग ॥ (१२५६)

நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
பேணியார் பெட்ப செயின்.   (௲௨௱௫௰௭ - 1257)
 

करते ये प्रिय नाथ जब, कामेच्छित सब काज ।
तब यह ज्ञात न था हमें, एक वस्तु है लाज ॥ (१२५७)

பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
பெண்மை உடைக்கும் படை.   (௲௨௱௫௰௮ - 1258)
 

बहुमायामय चोर के, जो हैं नयमय बैन ।
मेरी धृति को तोड़ने, क्या होते नहिं सैन ॥ (१२५८)

புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்தல் உறுவது கண்டு.   (௲௨௱௫௰௯ - 1259)
 

चली गई मैं रूठने, किन्तु हृदय को देख ।
वह प्रवृत्त है मिलन हित, गले लगी, हो एक ॥ (१२५९)

நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல்.   (௲௨௱௬௰ - 1260)
 

अग्नि-दत्त मज्जा यथा, जिनका दिल द्रवमान ।
उनको प्रिय के पास रह, क्या संभव है मान ॥ (१२६०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கமாஸ்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத் தாழ் வீழ்த்த கதவு - பாங்கி

அநுபல்லவி:
காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத் தாழ் வீழ்த்த கதவு - பாங்கி

சரணம்:
நம்மையும் அறியாமல் தும்மல் போல் தோன்றிவிடும்
நாலுபேர் தெரியவே அம்பலமாக்கப் பெறும்
தம்மை மதியார் பின்னேதாம் செல்லாத் தன்மை உண்டா
தழலிடை வெண்ணெய் அன்றோ தலைவனும் வரக் கண்டால்

முன்னால்நான் ஊடுவேன்காண் என்றுதான் எண்ணிச் சென்றேன்
தன்னால் என் நெஞ்சம் முந்த நானும் தழுவிக் கொண்டேன்
பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோ நம்
பெண்மை உடைக்கும் படை என்பதும் குறளுரை
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22