बुद्धिमत्ता

அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்
உள்ளழிக்க லாகா அரண்.   (௪௱௨௰௧ - 421)
 

रक्षा हित कै नाश से, बुद्धिरूप औजार ।
है भी रिपुओं के लिये, दुर्गम दुर्ग आपार ॥ (४२१)

சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொரீஇ
நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு.   (௪௱௨௰௨ - 422)
 

मनमाना जाने न दे, पाप-मार्ग से थाम ।
मन को लाना सुपथ पर, रहा बुद्धि का काम ॥ (४२२)

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.   (௪௱௨௰௩ - 423)
 

चाहे जिससे भी सुनें, कोई भी हो बात ।
तत्व-बोध उस बात का, बुद्धि युक्तता ज्ञात ॥ (४२३)

எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான்பிறர்வாய்
நுண்பொருள் காண்ப தறிவு.   (௪௱௨௰௪ - 424)
 

कह प्रभावकर ढंग से, सुगम बना स्वविचार ।
सुधी समझता अन्य के, सूक्ष्म कथन का सार ॥ (४२४)

உலகம் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலும்
கூம்பலும் இல்ல தறிவு.   (௪௱௨௰௫ - 425)
 

मैत्री उत्तम जगत की, करते हैं धीमान ।
खिल कर सकुचाती नहीं, सुधी-मित्रता बान ॥ (४२५)

எவ்வ துறைவது உலகம் உலகத்தோடு
அவ்வ துறைவ தறிவு.   (௪௱௨௰௬ - 426)
 

जैसा लोकाचार है, उसके ही उपयुक्त ।
जो करना है आचारण, वही सुधी के युक्त ॥ (४२६)

அறிவுடையார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார்
அஃதறி கல்லா தவர்.   (௪௱௨௰௭ - 427)
 

बुद्धिमान वे हैं जिन्हें, है भविष्य का ज्ञान ।
बुद्धिहीन वे हैं जिन्हें, प्राप्त नहीं वह ज्ञान ॥ (४२७)

அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் தொழில்.   (௪௱௨௰௮ - 428)
 

निर्भयता भेतव्य से, है जड़ता का नाम ।
भय रखना भेतव्य से, रहा सुधी का काम ॥ (४२८)

எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை
அதிர வருவதோர் நோய்.   (௪௱௨௰௯ - 429)
 

जो भावी को जान कर, रक्षा करता आप ।
दुःख न दे उस प्राज्ञ को, भयकारी संताप ॥ (४२९)

அறிவுடையார் எல்லா முடையார் அறிவிலார்
என்னுடைய ரேனும் இலர்.   (௪௱௩௰ - 430)
 

सब धन से संपन्न हैं, जो होते मतिमान ।
चाहे सब कुछ क्यों न हो, मूर्ख दरिद्र समान ॥ (४३०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: மணிரங்கு  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
படைக் கலமாய் விளங்கும் கூரறிவுடைமை
பண்புடன் காக்க வரும் இதன் பெருமை

அநுபல்லவி:
உடைக்க முடியாது பகையுள் நுழையாது
ஒரு பெருங் கோட்டை என்றே
உறுதியாய் ஓங்கி நிற்கும்

சரணம்:
மனக்குதிரைக் கறிவுக் கடிவாளம் பூட்டும்
மாபெரும் வீரனின் வல்லமை காட்டும்
தனக்கெதிர் வரும் தீமை யாவையும் ஓட்டும்
தன்மை கொண்ட மக்களின் நன்மையில் கூட்டும்

எப்பொருள் யார் யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பதே அறிவெனும் திருக்குறள்
ஒப்பிடவே எல்லாம் உடையவர் ஆக்கும்
ஊருடன் உலகுடன் உறைந்தினி தாளும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22