इंगित से बोध

கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு.   (௲௨௱௭௰௧ - 1271)
 

रखने पर भी कर छिपा, मर्यादा को पार ।
हैं तेरे ही नेत्र कुछ, कहने का तैयार ॥ (१२७१)

கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது.   (௲௨௱௭௰௨ - 1272)
 

छवि भरती है आँख भर, बाँस सदृश हैं स्कंध ।
मुग्धा में है मूढ़ता, नारी-सुलभ अमंद ॥ (१२७२)

மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை
அணியில் திகழ்வதொன்று உண்டு.   (௲௨௱௭௰௩ - 1273)
 

अन्दर से ज्यों दीखता, माला-मणि में सूत ।
बाला छवि में दीखता, कुछ संकेत प्रसूत ॥ (१२७३)

முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன் றுண்டு.   (௲௨௱௭௰௪ - 1274)
 

बद कली में गंध ज्यों, रहती है हो बंद ।
त्यों इंगित इक बंद है, मुग्धा-स्मिति में मंद ॥ (१२७४)

செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து.   (௲௨௱௭௰௫ - 1275)
 

बाला ने, चूड़ी-सजी, मुझसे किया दुराव ।
दुःख निवारक इक दवा, रखता है वह हाव ॥ (१२७५)

பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வ துடைத்து.   (௲௨௱௭௰௬ - 1276)
 

दे कर अतिशय मिलन सुख, देना दुःख निवार ।
स्मारक भावी विरह का, औ’ निष्प्रिय व्यवहार ॥ (१२७६)

தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை.   (௲௨௱௭௰௭ - 1277)
 

नायक शीतल घाट का, बिछुड़ जाय यह बात ।
मेरे पहले हो गयी, इन वलयों को ज्ञात ॥ (१२७७)

நெருநற்றுச் சென்றார்எம் காதலர் யாமும்
எழுநாளேம் மேனி பசந்து.   (௲௨௱௭௰௮ - 1278)
 

कल ही गये वियुक्त कर, मेरे प्यारे नाथ ।
पीलापन तन को लिये, बीत गये दिन सात ॥ (१२७८)

தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
அஃதாண் டவள்செய் தது.   (௲௨௱௭௰௯ - 1279)
 

वलय देख फिर स्कंध भी, तथा देख निज पाँव ।
यों उसने इंगित किया, साथ गमन का भाव ॥ (१२७९)

பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு.   (௲௨௱௮௰ - 1280)
 

काम-रोग को प्रगट कर, नयनों से कर सैन ।
याचन करना तो रहा, स्त्रीत्व-लब्ध गुण स्त्रैण ॥ (१२८०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கர்நாடகதேவகாந்தாரி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
கரப்பினும் கையிகந் தொல்லா - நின்உண்கண்
உரைக்க லுறுவ தொன்றே
உண்டெனும் குறளில் கண்டதும் புரிதல்

அநுபல்லவி:
சிறப்புறும் கண்ணிறைந்த காரிகை நீயே
சீர்பெறும் பெண்ணிறைந்த நீர்மை கொண்டாயே

சரணம்:
அழகு மணி மாலையுள் நூலென ஓடி
அரும்பும் இளநகையின் மலர் மணமாகி
பழகும் குறிப்பறி வுறுத்தலில் மேவி
பாவையோடு திருக்கோவையும் பயிற்றும்
ஆவலோடு தமிழ்க் காவிய மியற்றும்

பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவென்னும் பண்ணினால்
தண்ணெனும் தாமரை முகத்தினள் எண்ணினால்
தாளும் தோளும் கைவளையாலும் நோக்கும்
தன்மை நன்மை வழி கொண்டென்னைச் சேர்க்கும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22