गुप्तचर- व्यवस्था

ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
தெற்றென்க மன்னவன் கண்.   (௫௱௮௰௧ - 581)
 

जो अपने चर हैं तथा, नीतिशास्त्र विख्यात ।
ये दोनों निज नेत्र हैं, नृप को होना ज्ञात ॥ (५८१)

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்.   (௫௱௮௰௨ - 582)
 

सब पर जो जो घटित हों, सब बातें सब काल ।
राजधर्म है जानना, चारों से तत्काल ॥ (५८२)

ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றங் கொளக்கிடந்தது இல்   (௫௱௮௰௩ - 583)
 

बात चरों से जानते, आशय का नहिं ज्ञान ।
तो उस नृप की विजय का, मार्ग नहीं है आन ॥ (५८३)

வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று.   (௫௱௮௰௪ - 584)
 

राजकर्मचारी, स्वजन, तथा शत्रु जो वाम ।
सब के सब को परखना, रहा गुप्तचर-काम ॥ (५८४)

கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும்
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று.   (௫௱௮௰௫ - 585)
 

रूप देख कर शक न हो, आँख हुई, निर्भीक ।
कहीं कहे नहिं मर्म को, सक्षम वह चर ठीक ॥ (५८५)

துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்து
என்செயினும் சோர்விலது ஒற்று.   (௫௱௮௰௬ - 586)
 

साधु वेष में घुस चले, पता लगाते मर्म ।
फिर कुछ भी हो चुप रहे, यही गुप्तचर-कर्म ॥ (५८६)

மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று.   (௫௱௮௰௭ - 587)
 

भेद लगाने में चतुर, फिर जो बातें ज्ञात ।
उनमें संशयरहित हो, वही भेदिया ख्यात ॥ (५८७)

ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர்
ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல்.   (௫௱௮௰௮ - 588)
 

पता लगा कर भेद का, लाया यदि इक चार ।
भेद लगा फिर अन्य से, तुलना कर स्वीकार ॥ (५८८)

ஒற்றெற் றுணராமை ஆள்க உடன்மூவர்
சொற்றொக்க தேறப் படும்.   (௫௱௮௰௯ - 589)
 

चर चर को जाने नहीं, यों कर शासन-कर्म ।
सत्य मान, जब तीन चर, कहें एक सा मर्म ॥ (५८९)

சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின்
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை.   (௫௱௯௰ - 590)
 

खुले आम जासूस का, करना मत सम्मान ।
अगर किया तो भेद को, प्रकट किया खुद जान ॥ (५९०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பிலகரி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
ஒற்றாடல் ஆட்சிக் கினியதே
ஓடி வரும் காற்றெனவே
தேடி வரும் பொருளதுவே

அநுபல்லவி:
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும்
ஒளிரும் இரு கண்களாகும்
உற்றார் கிளை நட்பாயினும்
முற்றாய்வதில் வெற்றி மேவும்

சரணம்:
ஏற்ற வினைக்கேற்ப தோற்றமும் பெற்றிடும்
இக்கட்டில்லாமலே திக்கெட்டும் சுற்றிடும்
மாற்றலர் முன்னும் கண்ணஞ்சாமல் ஒற்றிடும்
மறந்தும் தனை வெளியிடாமல்
இறந்தாலுமே நெறி கெடாமல்

மறைந்தவை கேட்க வற்றாகி அறிந்தவை
ஐயப் பாடில்லதே ஒற்றெனத் தெரிந்தவை
நிறைந்தவராய் ஒரு மூவர் சொல் புரிந்தவை
நேர் படவும் மறைமுகமே
சீர் பரவும் இறையகமே
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22