मान

புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது.   (௲௩௱௧ - 1301)
 

आलिंगन करना नहीं, ठहरो करके मान ।
देखें हम उनको ज़रा, सहते ताप अमान ॥ (१३०१)

உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல்.   (௲௩௱௨ - 1302)
 

ज्यों भोजन में नमक हो, प्रणय-कलह त्यों जान ।
ज़रा बढ़ाओ तो उसे, ज्यादा नमक समान ॥ (१३०२)

அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல்.   (௲௩௱௩ - 1303)
 

अगर मना कर ना मिलो, जो करती है मान ।
तो वह, दुखिया को यथा, देना दुख महान ॥ (१३०३)

ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று.   (௲௩௱௪ - 1304)
 

उसे मनाया यदि नहीं, जो कर बैठी मान ।
सूखी वल्ली का यथा, मूल काटना जान ॥ (१३०४)

நலத்தகை நல்லவர்க் கேஎர் புலத்தகை
பூவன்ன கண்ணார் அகத்து.   (௲௩௱௫ - 1305)
 

कुसुम-नेत्रयुत प्रियतमा, रूठे अगर यथेष्ट ।
शोभा देती सुजन को, जिनके गुण हैं श्रेष्ठ ॥ (१३०५)

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று.   (௲௩௱௬ - 1306)
 

प्रणय-कलह यदि नहिं हुआ, और न थोड़ा मान ।
कच्चा या अति पक्व सम, काम-भोग-फल जान ॥ (१३०६)

ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவ தன்றுகொல் என்று.   (௲௩௱௭ - 1307)
 

‘क्या न बढ़ेगा मिलन-सुख’, यों है शंका-भाव ।
प्रणय-कलह में इसलिये, रहता दुखद स्वभाव ॥ (१३०७)

நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென் றஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி.   (௲௩௱௮ - 1308)
 

‘पीड़ित है’ यों समझती, प्रिया नहीं रह जाय ।
तो सहने से वेदना, क्या ही फल हो जाय ॥ (१३०८)

நீரும் நிழல தினிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது.   (௲௩௱௯ - 1309)
 

छाया के नीचे रहा, तो है सुमधुर नीर ।
प्रिय से हो तो मधुर है, प्रणय कलह-तासीर ॥ (१३०९)

ஊடல் உணங்க விடுவாரோ டென்னெஞ்சம்
கூடுவேம் என்ப தவா.   (௲௩௱௰ - 1310)
 

सूख गयी जो मान से, और रही बिन छोह ।
मिलनेच्छा उससे रहा, मेरे दिल का मोह ॥ (१३१०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: ஆரபி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
புல்லாதிராப் புலத்தை அவருறும்
அல்லல்நோய் காண்பம் சிறிது

அநுபல்லவி:
நல்லார்க்கிது நல்ல பாடம்
நாயகியாள் ஆட்சி பீடம்
வல்லாண்மையும் வளைந்து கொடுக்கும்
வாயிலில் கையேந்தி நிற்கும்

சரணம்:
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்றே அதுவாகும்
இனிதாகிய நீரும் நிழலும் போல்
இணைந்தவர் ஊடலே இங்கிதம் காண்பதால்

ஊடல் உணவில் சேர் உப்பினைப் போன்றது
உள்ள அளவினில் மீறிக் கூடாதது
நீடலாமோ தலைவி! ...... புலவி
நேரம் அறிந்து செல் சாரம் அறிந்துகொள்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22