अविस्मृति

இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு.   (௫௱௩௰௧ - 531)
 

अमित हर्ष से मस्त हो, रहना असावधान ।
अमित क्रोध से भी अधिक, हानि करेगा जान ॥ (५३१)

பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை
நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு.   (௫௱௩௰௨ - 532)
 

ज्यों है नित्यदारिद्रता, करती बुद्धि-विनाश ।
त्यों है असावधानता, करती कीर्ति-विनाश ॥ (५३२)

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அதுஉலகத்து
எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு.   (௫௱௩௰௩ - 533)
 

जो विस्मृत हैं वे नहीं, यश पाने के योग ।
जग में यों हैं एकमत, शास्त्रकार सब लोग ॥ (५३३)

அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை ஆங்கில்லை
பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு.   (௫௱௩௰௪ - 534)
 

लाभ नहीं है दुर्ग से, उनको जो भयशील ।
वैसे उनको ना भला, जो हैं विस्मृतिशील ॥ (५३४)

முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை
பின்னூறு இரங்கி விடும்.   (௫௱௩௰௫ - 535)
 

पहले से रक्षा न की, रह कर असावधान ।
विपदा आने पर रहा, पछताता अज्ञान ॥ (५३५)

இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
வாயின் அதுவொப்பது இல்.   (௫௱௩௰௬ - 536)
 

सब जन से सब काल में, अविस्मरण की बान ।
बरती जाय अचूक तो, उसके है न समान ॥ (५३६)

அரியஎன்று ஆகாத இல்லைபொச் சாவாக்
கருவியால் போற்றிச் செயின்.   (௫௱௩௰௭ - 537)
 

रह कर विस्मृति के बिना, सोच-समझ कर कार्य ।
यदि करता है तो उसे, कुछ नहिं असाध्य कार्य ॥ (५३७)

புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டும் செய்யாது
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல்.   (௫௱௩௰௮ - 538)
 

करना श्रद्धा-भाव से, शास्त्रकार-स्तुत काम ।
रहा उपेक्षक, यदि न कर, सात जन्म बेकाम ॥ (५३८)

இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து.   (௫௱௩௰௯ - 539)
 

जब अपने संतोष में, मस्त बनेंगे आप ।
गफलत से जो हैं मिटे, उन्हें विचारो आप ॥ (५३९)

உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான்
உள்ளியது உள்ளப் பெறின்.   (௫௱௪௰ - 540)
 

बना रहेगा यदि सदा, लक्ष्य मात्र का ध्यान ।
अपने इच्छित लक्ष्य को, पाना है आसान ॥ (५४०)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: குந்தலவராளி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஆனாலும் உமக்கிந்த மறதி ஆகாது
ஐயா வெகுளியினும் இது மிகத் தீது

அநுபல்லவி:
போனால் உயிர் வருமோ பொருளும் பயன் தருமோ
புகழும் செயல்கள் செய்ய மறப்பதுவும் தகுமோ

சரணம்:
கிளையை வளர விட்டுப் பயிரையே அழிப்பதா
கண் மண் தெரியாமலே பலரையும் பழிப்பதா
விளைவை எண்ணிப் பாராமல் வீண்காலம் கழிப்பதா
வீட்டிற்கு வேண்டியதைக் கேட்டபின் விழிப்பதா

அச்சமுடையவர்க்கே அரண் எங்குமில்லை
அறிவுக்கும் அழகுக்கும் வறுமையால் தொல்லை
பொச்சாப் புடையவர்க்கும் நன்மையே இல்லை
புரிந்து முன் காக்க வேண்டும் திருக்குறள் சொல்லை
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22