ದುಃಖಪೂರಿತ ನೇತ್ರಗಳು

கண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய்
தாம்காட்ட யாம்கண் டது.   (௲௱௭௰௧ - 1171)
 

ಕಣ್ಣುಗಳು (ಅವನನ್ನು) ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದುದರಿಂದ ಈ ತೀರದ ಕಾಮವೇದನೆಯು ಬೆಳೆಯಿತು; ನನಗೆ (ಅವನನ್ನು) ತೋರಿಸಿದ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಈಗ ಅಳುವುದೇಕೆ? (೧೧೭೧)

தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்துணராப்
பைதல் உழப்பது எவன்.   (௲௱௭௰௨ - 1172)
 

ಮುಂದಾಗುವುದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ (ಅವನನ್ನು) ನೋಡಿ ಪ್ರೇಮ ಪರವಶವಾದ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈಗ ಪ್ರೇಮಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಸಹನೆಯಳಿದು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಏಕೆ? (೧೧೭೨)

கதுமெனத் தாநோக்கித் தாமே கலுழும்
இதுநகத் தக்க துடைத்து.   (௲௱௭௰௩ - 1173)
 

ಅಂದು ನಲ್ಲನನ್ನು ತಾವೇ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಾಗಿ ನೋಡಿದ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿವೆ; ಇದು ನಗೆಪಾಟಲಲ್ಲವೆ? (೧೧೭೩)

பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண் உயலாற்றா
உய்வில்நோய் என்கண் நிறுத்து.   (௲௱௭௰௪ - 1174)
 

ಈ ನನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದ, ತೀರದ ಕಾಮ ವೇದನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಮಾಡಿ, ಈಗ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಲಾರದೆ ಒಣಗಿ ಬರಡಾಗಿವೆ. (೧೧೭೪)

படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றாக்
காமநோய் செய்தஎன் கண்.   (௲௱௭௰௫ - 1175)
 

ಕಡಲನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಾಮ ವೇದನೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಂದು ನಿದ್ರಿಸಲಾರದೆ ದುಃಖದಿಂದ ಕ್ಲೇಶಪಡುತ್ತಿವೆ. (೧೧೭೫)

ஓஒ இனிதே எமக்கிந்நோய் செய்தகண்
தாஅம் இதற்பட் டது.   (௲௱௭௰௬ - 1176)
 

ನನಗೆ ಈ ಕಾಮ ವೇದನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಾವೇ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಯ್! (೧೧೭೬)

உழந்துழந் துள்நீர் அறுக விழைந்திழைந்து
வேண்டி அவர்க்கண்ட கண்.   (௲௱௭௰௭ - 1177)
 

ಅಂದು ಮನ ನಲಿದು, ಮೃದುವಾಗಿ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕಂಡು ತಣಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂದು, ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಂಗಿಹೋಗಲಿ. (೧೧೭೭)

பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்றவர்க்
காணாது அமைவில கண்.   (௲௱௭௰௮ - 1178)
 

ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸದೆ, ಬರಿಯ ತೋರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ; ಅವರನ್ನು ಕಾಣದೆ ನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣೂಗಳು ಅತೃಪ್ತವಾಗಿವೆ. (೧೧೭೮)

வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
ஆரஞர் உற்றன கண்.   (௲௱௭௰௯ - 1179)
 

ನನ್ನ ನಲ್ಲನು ಬಾರದಿರುವಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸವು; ಬಂದಾಗಲೂ ಅಗಲುವರೆಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸವು; ಇಬ್ಬಗೆಯಲ್ಲೂ, ಮಿಗಿಲಾದ ದುಃಖದಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಪ್ಪವಾಗಿವೆ. (೧೧೭೯)

மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல்
அறைபறை கண்ணார் அகத்து.   (௲௱௮௰ - 1180)
 

ಧ್ವನಿಗೈವ ನಗಾರಿಯಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಊರವರಿಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ! (೧೧೮೦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சண்முகப்பிரியா  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
கண்தாம் கலுழ்வ தெவன் கொலோ
தண்டா நோய் தாம்காட்ட யாம் கண்டது

அநுபல்லவி:
முன்னால் அவர்முகம் பார்த்ததும் முறுவல்கொண்டு சேர்த்ததுவும்
உன்னாலே நேர்ந்த தன்றோ
என்னால் ஒரு பிழையும் உண்டோ

சரணம்:
செயலாற்றும் வகையும் மறந்து சிந்தை வருந்துதே
சிந்துகின்ற கண்ணீரதும் கரைபுரண்டதே
பெயலாற்றா நீருலந்து போனதே உண்கண்
உயலாற்றா உய்வில் நோயை நிறுத்துதே என்முன்

வாராத போதும் கண்கள் வழி பார்த்திருக்கும்
வந்த போதும் பிரிவஞ்சியே துயிலாதிருக்கும்
தீராத துன்பம் இவற்றால் வருந்தும் என் கண்ணே
ஊராரும் தெரிந்து கொள்ள அறை பறை என்னே!
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22