ಕಾಮಿನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಾಧೆ

அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
மாதர்கொல் மாலும்என் நெஞ்சு.   (௲௮௰௧ - 1081)
 

(ಇವಳು) ದೇವಕನ್ನಿಕೆಯೋ, ಆಯ್ದುತಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನವಿಲೋ, ದಟ್ಟವಾದ ಕೇಶ ರಾಶಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನವ ಸ್ತ್ರೀಯೋ, (ಎಂದು) ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಭ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ. (೧೦೮೧)

நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து.   (௲௮௰௨ - 1082)
 

ಸೌಂದರ್ಯದ ರಾಶಿಯಾದ ಈ ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೀರಿದ ನೋಟವು-ದೇವಕನ್ನಿಕೆಯು ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಲು ತಾನೇ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. (೧೦೮೨)

பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன்
பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு.   (௲௮௰௩ - 1083)
 

ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಲನನ್ನು ಕಣ್ಣು ಅರಿಯೆನು. ಈಗ ಕಂಡು ಅರಿತೆನು; ಅದು ಹೆಣ್ತನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಕಣ್ಣುಳ್ಳದು ಎಂದು. (೧೦೮೩)

கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
பேதைக்கு அமர்த்தன கண்.   (௲௮௰௪ - 1084)
 

ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಗುಣದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಈ ಬಾಲೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಹೀರುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. (೧೦೮೪)

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கமிம் மூன்றும் உடைத்து.   (௲௮௰௫ - 1085)
 

ಕಾಲನೋ, ಕಣ್ಣೋ, ಹರಿಣಿಯೋ?- ಈ ಎಳೆಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಭಾವಗಳೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. (೧೦೮೫)

கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
செய்யல மன்இவள் கண்.   (௲௮௰௬ - 1086)
 

ಈ ಎಳೆವೆಣ್ಣಿನ ಕೊಂಕಿ ಬಾಗಿದ ಹುಬ್ಬುಗಳು, ಕೊಂಕದೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವು ನನಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವೇದನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಲಾರವು. (೧೦೮೬)

கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில்.   (௲௮௰௭ - 1087)
 

ಈ ಎಳೆವೆಣ್ಣಿನ ನಿಮಿರಿನಿಂತ ಕಠಿಣ ಕುಚಗಳ ಮೇಲೆ ಮರೆಮಾಡಿದ ವಸ್ತ್ರವು ಮದಿಸಿದಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊದೆಸಿದ ಮುಖ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ. (೧೦೮೭)

ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
நண்ணாரும் உட்குமென் பீடு.   (௲௮௰௮ - 1088)
 

ಯುದ್ದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಕೇಳಿ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವು, ಇವಳ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಕಣ್ಣುಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ! (೧೦೮೮)

பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
அணியெவனோ ஏதில தந்து.   (௲௮௰௯ - 1089)
 

ಹರಿಣವನ್ನು ಹೋಲುವ ಕಣ್ಣೋಟವೂ ಲಜ್ಜೆಯೂ ಉಳ್ಳ ಇವಳಿಗೆ (ಈ ಎಳೆವೆಣ್ಣಿಗೆ) ಇತರ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲೇಕೆ? (೧೦೮೯)

உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.   (௲௯௰ - 1090)
 

ಮದ್ಯವು ತನ್ನನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿದವರಿಗಲ್ಲದೆ ಕಾಮದಂತೆ ಕಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. (೧೦೯೦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கல்யாணி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அணங்கு கொல் ஆய்மயில் கொல்லோ
கனங்குழை மாதர் கொல்
மாலும் என் நெஞ்சு காணும் எழில் கொஞ்சும்

அநுபல்லவி:
மணங்கமழ் சோலையில் ஆடவந்தாளோ
மான் தேடுகின்றாளோ நான் காண நின்றாளோ

சரணம்:
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கம் இம்மூன்றும் உடைத்தெனும் திருக்குறள்
ஏற்ற கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின்
என்னை வருத்தும் துன்பம் இல்லையென்றே உரைப்பன்

நண்ணாரும் போர்க்களத்தில் எனைக்கண்டால் அஞ்சும் வீரம்
ஒண்ணுதற்கோ உடைந்த விந்தையைக் கேளும்
உண்டாரையே மயக்கும் கள்ளல்ல இவள் காமம்
கண்டாலும் இன்பம் தரும் காவியத் தேனூறும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22