සිරිගීය

பெயர்: සිරිගීය (1964)
மொழி: சிங்களம்
ஆசிரியர்: චාල්ස් ද සිල්වා
பதிப்பகம்: ශ්‍රී ලම්කා සාහිත්ය මණ්ඩලය