புலியூர்க் கேசிகன்

Name: புலியூர்க் கேசிகன்
Lifetime: 1923-10-16 - 1992-04-17

Books:
  • திருக்குறள் - புதிய உரை - பூம்புகார் பதிப்பகம் - 1986