திருக்குறள் உவமைகள்

Name: திருக்குறள் உவமைகள் (1990)
ಭಾಷಾ: ტამილური
Author: