සිරිගීය

Name: සිරිගීය (1964)
Language: Sinhala
Author: