கனவுநிலை உரைத்தல்

காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு
யாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.   (௲௨௱௰௧ - 1211)
 

பிரிவால் வருந்திய நான் அயர்ந்து கண் உறங்கிய போது, காதலர் அனுப்பிய தூதோடும் வந்த கனவுக்கு, யான் விருந்தாக என்ன கைம்மாறு செய்யப் போகின்றேன்! (௲௨௱௰௧)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தார்க்கு
உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்.   (௲௨௱௰௨ - 1212)
 

யான் விரும்பும் போது என் கண்கள் தூங்குமானால், கனவில் வந்து தோன்றும் காதலருக்கு, யான் தப்பிப் பிழைத்திருக்கும் உண்மையைச் சொல்வேன்! (௲௨௱௰௨)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர்.   (௲௨௱௰௩ - 1213)
 

நனவிலே வந்து நமக்கு அன்பு செய்யாதிருக்கின்ற காதலரை, கனவிலாவது கண்டு மகிழ்வதனால் தான், என் உயிரும் இன்னமும் போகாமல் இருக்கின்றது (௲௨௱௰௩)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
நல்காரை நாடித் தரற்கு.   (௲௨௱௰௪ - 1214)
 

நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத காதலரைத் தேடிக் கொண்டு வருவதற்காகவே, அவரைப் பற்றிய காதல் நிகழ்ச்சிகள் கனவில் வந்து நமக்குத் தோன்றுகின்றன (௲௨௱௰௪)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
கண்ட பொழுதே இனிது.   (௲௨௱௰௫ - 1215)
 

முன்பு நனவில் கண்ட இன்பமும் அந்தப் பொழுதளவிலே இனிதாயிருந்தது; இப்பொழுது காணும் கனவும், காணும் அந்தப் பொழுதிலே நமக்கு இனிதாகவே யுள்ளது (௲௨௱௰௫)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினால்
காதலர் நீங்கலர் மன்.   (௲௨௱௰௬ - 1216)
 

நனவு என்று சொல்லப்படும் ஒன்று இல்லையானால், கனவில் வருகின்ற நம் காதலர் நம்மை விட்டு எப்போதுமே பிரியாதிருப்பார் அல்லவோ! (௲௨௱௰௬)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவனால்
என்எம்மைப் பீழிப் பது.   (௲௨௱௰௭ - 1217)
 

நனவில் வந்து நமக்கு அன்பு செய்வதற்கு நினையாத கொடுமையாளரான காதலர், கனவிலே வந்து மட்டும் நம்மை வருத்துவது தான் எதனாலோ? (௲௨௱௰௭)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து.   (௲௨௱௰௮ - 1218)
 

தூங்கும் போது கனவிலே என் தோள்மேலராகக் காதலர் வந்திருப்பார்; விழித்து எழும் போதோ, விரைவாக என் நெஞ்சில் உள்ளவராக ஆகின்றார்! (௲௨௱௰௮)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால்
காதலர்க் காணா தவர்.   (௲௨௱௰௯ - 1219)
 

கனவிலே காதலரை வரக்காணாத மகளிரே, நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத காதலரைக் குறித்து வருத்தப்பட்டு, மனம் நொந்து கொள்வார்கள் (௲௨௱௰௯)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்.   (௲௨௱௨௰ - 1220)
 

‘நனவிலே நம்மைவிட்டுப் பிரிந்து போனார்’ என்று அவரைப் பற்றி இவ்வூரார் பழித்துப் பேசுகின்றார்களே! இவர்கள் எம்போல் கனவில் தம் காதலரைக் காண்பதில்லையோ? (௲௨௱௨௰)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

இராகம்: பிலகரி  |  தாளம்: ஆதி
பல்லவி:
காதலர் தூதோடு வந்த கனவினுக்கு
யாது செய்வேன்கொல் விருந்து - தோழி
யாது செய்வேன்கொல் விருந்து

அநுபல்லவி:
போதெல்லாம் நினைந்தவர் புலம்பல் உற்றேனுக்கு
பொன்னான செய்தி சொல்லும்
கண்ணாளர் கன விதுவே

சரணம்:
மஞ்சத்தில் வந்தமர்வார் மங்கை எனைத் தொடுவார்
மான் பிணைநீயே என்பார் நான் துணை வந்தேன் என்பார்
துஞ்சுங்கால் தோள் மேலராகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்த ராவார் விரைந் தென்ன மாயமடி

நனவிலே வந்து அன்பு செய்யாத காதலரைக்
கனவிலே காண்பதால்தான் என்னுயிரும் உள்ளது
கனவினால் உண்டாகும் காமம் நனவினால்
நல்காரை நாடித் தரும் என்றே குறளும் சொல்லும்
பிரபலமான அதிகாரம்

பிரபலமான குறள்

குறளில் பல முறை தோன்றிய சொல்
குறள்களில் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

பல முறை தோன்றிய குறளின் தொடக்க சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் தொடக்க சொல்
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

பல முறை தோன்றிய குறளின் இறுதி சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் இறுதி சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22