தனிப்படர் மிகுதி

தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி.   (௲௱௯௰௧ - 1191)
 

தாம் விரும்பும் காதலர், தம்மையும் விரும்பும் பேறு பெற்றவர்கள், காதல் வாழ்வின் பயனாகிய விதையற்ற கனியை நுகரப் பெற்றவர்கள் ஆவர் (௲௱௯௰௧)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி.   (௲௱௯௰௨ - 1192)
 

தம்மை விரும்புபவருக்கு, அவரை விரும்புகிற காதலர் அளிக்கும் அன்பானது, உயிர்வாழ்பவருக்கு, வானம் மழை பெய்து உதவினாற் போன்றது ஆகும் (௲௱௯௰௨)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு.   (௲௱௯௰௩ - 1193)
 

காதலரால் விரும்பப்படுகிறவருக்கு, இடையில் பிரிவுத் துன்பம் வந்தாலும், ‘மீண்டும் யாம் இன்பமாக வாழ்வோம்’ என்னும் செருக்குப் பொருந்துவது ஆகும் (௲௱௯௰௩)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்.   (௲௱௯௰௪ - 1194)
 

தாம் காதலிக்கின்ற காதலரால் தாமும் விரும்பப்படும் தன்மையைப் பெறாதவர் என்றால், அம் மகளிர், முன்செய்த நல்வினைப் பயனை உடையவரே அல்லர் (௲௱௯௰௪)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.   (௲௱௯௰௫ - 1195)
 

நாம் காதல் கொண்டவர், நம் மீது தாமும் காதல் கொள்ளாவிட்டால், நமக்கு என்ன நன்மையைத் தான் செய்யப் போகின்றார்! (௲௱௯௰௫)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது.   (௲௱௯௰௬ - 1196)
 

‘காதல் ஒருதலையானது’ என்றால் மிகவும் துன்பமானது; காவடித் தண்டின் பாரத்தைப் போல இரு பக்கமும் ஒத்தபடி இருந்ததானால், அதுவே மிகவும் இனிமையானது (௲௱௯௰௬)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்.   (௲௱௯௰௭ - 1197)
 

இருவரிடத்திலும் ஒத்து நடக்காமல் ஒருவரிடம் மட்டும் காமன் நின்று நடப்பதால், என் வருத்தத்தையும் துன்பத்தையும் அவன் காண மாட்டானோ? (௲௱௯௰௭)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.   (௲௱௯௰௮ - 1198)
 

தாம் விரும்பிய காதலரின் இனிய சொல்லைப் பெறாமல், உலகத்தில் துன்புற்று வாழ்கின்ற பெண்களை விட வன்கண்மை உடையவர்கள், யாரும் இல்லை (௲௱௯௰௮)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
இசையும் இனிய செவிக்கு.   (௲௱௯௰௯ - 1199)
 

யான் விரும்பிய காதலர் மீண்டும் வந்து அன்பு செய்யார் என்றாலும், அவரைப் பற்றிய புகழைப் பிறர் சொல்லக் கேட்பதும், காதுகளுக்கு இனிமையாக இருக்கின்றது (௲௱௯௰௯)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

உறாஅர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு.   (௲௨௱ - 1200)
 

நெஞ்சமே! நின்னிடம் அன்பற்றவருக்கு நின் நோயைச் சென்று சொல்லுகிறாயே; அதை விட எளிதாகக் கடலைத் தூர்ப்பதற்கு நீயும் முயல்வாயாக (௲௨௱)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

இராகம்: ஆநந்தபைரவி  |  தாளம்: ஆதி
பல்லவி:
தாம் வீழ்வார் தம் வீழப் பெற்றவர் பெறறாரே
காமத்துக் காழில் கனி

அநுபல்லவி:
நாம் காதல் கொண்டவர் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம் காதல் கொள்ளாக் கடை என்பதும் குறளுரை

சரணம்:
இருவரிடத்தும் இன்றி ஒருவரிடத்தில் மட்டும்
இயக்கிடும் காம வேளும் என் துன்பமறியானோ
ஒரு தலையான் இன்னாது காமம் காவடி போல
இரு தலையானும் இனிதாகும் அதனாலே

அன்பில்லாரிடம் ஏனோ துன்பத்தைச் சொல் கின்றாய்
அதைவிட எளிதாகக் கடலையும் தூர்க்கலாமே
மன்னுயிர்க் காத்தளிக்கும் மழைபோலும் வீழ்வார் அன்பு
வாழிய என் நெஞ்சே இதை நீ அறிவாய் முன்பு
பிரபலமான அதிகாரம்

பிரபலமான குறள்

குறளில் பல முறை தோன்றிய சொல்
குறள்களில் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

பல முறை தோன்றிய குறளின் தொடக்க சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் தொடக்க சொல்
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

பல முறை தோன்றிய குறளின் இறுதி சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் இறுதி சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22