மானம்

இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
குன்ற வருப விடல்.   (௯௱௬௰௧ - 961)
 

மிகவும் இன்றியமையாத சிறப்புக்களை உடையவாயினும், உயர்குடியில் பிறந்தவர், தாழ்ச்சி வரும்படியான செயல்களைச் செய்யாமல் விட வேண்டும் (௯௱௬௰௧)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு
பேராண்மை வேண்டு பவர்.   (௯௱௬௰௨ - 962)
 

தமக்குச் சிறப்பையே தருமானாலும், தம் குடியின் சிறப்புக்குப் பொருந்தாத செயல்களை, புகழும் மானமும் நிலைப்பதை விரும்புகிறவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் (௯௱௬௰௨)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு.   (௯௱௬௰௩ - 963)
 

உயர் குடியிலே பிறந்தவர்களுக்கு, நிறைந்த செல்வம் உண்டானபோது, பணிவுடைமை வேண்டும்; செல்வம் சுருங்கி வறுமை உண்டாகும்போது உயர்வு வேண்டும் (௯௱௬௰௩)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை.   (௯௱௬௰௪ - 964)
 

நல்ல குடியிலே பிறந்தவர்கள், தம் உயர்வான நிலையை விட்டுத் தாழ்ந்த விடத்து, தலையைவிட்டு அகன்று விழுந்த மயிரைப் போல இழிவு அடைவார்கள் (௯௱௬௰௪)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின்.   (௯௱௬௰௫ - 965)
 

குடிப்பிறப்பாலே குன்று போல உயர்ந்த பெருமையை அடைந்தவர்களும், குன்றியளவு தகுதியற்ற செயல்களைச் செய்தாரானால் தாழ்ச்சி அடைவார்கள் (௯௱௬௰௫)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று
இகழ்வார்பின் சென்று நிலை.   (௯௱௬௰௬ - 966)
 

தன்னை இகழ்பவர்களின் முன்பாக மானமிழந்து நிற்கும் நிலைமை புகழையும் தராது (௯௱௬௰௬)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று.   (௯௱௬௰௭ - 967)
 

தன்னை இகழ்பவரின் பின்னே சென்று பொருள் பெற்று, அதனால் உயிர்வாழ்தலைவிட, இறந்தவன் என்று சொல்லப் படுதலே ஒருவனுக்கு நன்மை ஆகும் (௯௱௬௰௭)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
பீடழிய வந்த இடத்து.   (௯௱௬௰௮ - 968)
 

தம் குடிக்குரிய பெருந்தன்மை அழியும் நிலையில், தான் இறந்து போகாமல், மானம்விட்டு உடம்பைக் காப்பது பிறவிப் பிணிக்கு ஏற்ற மருந்தாகுமோ? (௯௱௬௰௮)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்
உயிர்நீப்பர் மானம் வரின்.   (௯௱௬௰௯ - 969)
 

தன் ஒரு மயிர் நீங்கினாலும் உயிர் வாழாத கவரிமானைப் போன்றவர்கள், மானம் இழந்து உயிரைக் காக்கும் நிலைமை வந்தால், அப்போதே உயிரை விட்டுவிடுவார்கள் (௯௱௬௰௯)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்
ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு.   (௯௱௭௰ - 970)
 

தமக்கு ஓர் இழிவு வந்த போது உயிரை விட்டு விட்ட மானமுள்ளவரது புகழ்வடிவினை, எக்காலத்திலும் உலகத்தார் கைதொழுது போற்றித் துதிப்பார்கள் (௯௱௭௰)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

இராகம்: அம்சத்வனி  |  தாளம்: ரூபகம்
பல்லவி:
மான வாழ்வு வாழ வேண்டுமே - தன்
மான வாழ்வு வாழ வேண்டுமே

அநுபல்லவி:
ஆன குடியின் பெருமை தோன்ற
அஞ்சாமையிற் சிங்கம் போன்ற
ஆண்மை கொண்டு மேன்மை கண்டு
அல்லல் வரினும் எதிர்த்து நின்று

சரணம்:
ஒட்டார் பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்றென்னும் குறள் நெறியே
சுட்டாலும் வெண்மை தரும் சங்கெனும் நல்லினவழியே
சுருக்கத்தினில் உயர்வு வேண்டும் பெருக்கத்தினில் பணிவு வேண்டும்

தன்னிலையிற் பிரியாமல் தகைமை என்றும் குறையாமல்
தான் பசியால் வருந்திடினும் தன்மானம் அழியாமல்
மன்னுகின்ற புகழ் விளக்கம் மாசு சிறிதும் படியாமல்
மயிர் நீப்பினும் உயிர் நீத்திடும் மானமிக்க கவரி மான்போல்
பிரபலமான அதிகாரம்

பிரபலமான குறள்

குறளில் பல முறை தோன்றிய சொல்
குறள்களில் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

பல முறை தோன்றிய குறளின் தொடக்க சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் தொடக்க சொல்
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

பல முறை தோன்றிய குறளின் இறுதி சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் இறுதி சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22