இகல்

இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்.   (௮௱௫௰௧ - 851)
 

எல்லா உயிர்களுக்கும், பிற உயிர்களோடு கூடாமை என்னும் தீய குணத்தை வளர்க்கும் குற்றம், ‘இகல்’ என்று பெரியோர்கள் சொல்லியுள்ளார்கள் (௮௱௫௰௧)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி
இன்னாசெய் யாமை தலை.   (௮௱௫௰௨ - 852)
 

தம்முடன் கூடாமையை நினைத்து, ஒருவன் வெறுக்கக் கூடியன செய்தானானாலும், அவனோடு மாறுபடுதலைக் குறித்து, அவனுக்குத் துன்பம் செய்யாதிருப்பதே உயர்ந்தது! (௮௱௫௰௨)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்
தாவில் விளக்கம் தரும்.   (௮௱௫௰௩ - 853)
 

‘மாறுபாடு’ என்னும் துன்பம் செய்யும் நோயை மனத்தில் இருந்தே நீக்கி விட்டால், அவனுக்கு எந்தக் காலத்திலும் உள்ளவனாகின்ற நிலையான புகழை, அதுவே தரும் (௮௱௫௰௩)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.   (௮௱௫௰௪ - 854)
 

‘மாறுபாடு’ என்னும் துன்பங்களுள் பெரிதான துன்பம் இல்லையானால், அவ்வின்மையே ஒருவனுக்கு இன்பங்களுள் எல்லாம் சிறந்த இன்பத்தைத் தரும் (௮௱௫௰௪)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே
மிக்லூக்கும் தன்மை யவர்.   (௮௱௫௰௫ - 855)
 

தம் உள்ளத்திலே மாறுபாடு தோன்றிய பொழுது, அதனை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் சாய்ந்து ஒழுகவல்லவரை வெல்லக் கருதும் தன்மை உடையவர், எவருமே இலர் (௮௱௫௰௫)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

இகலின் மிகலினிது என்பவன் வாழ்க்கை
தவலும் கெடலும் நணித்து.   (௮௱௫௰௬ - 856)
 

‘பிறரோடு அவரினும் மிகுதியாக மாறுபடுதல் எனக்கு இனிது’ என்று, அதனைச் செய்பவனது உயிர்வாழ்க்கை, சிறுபொழுதிற்குள் பிழைத்தலும் கெடுதலும் ஆகிவிடும் (௮௱௫௰௬)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவர்.   (௮௱௫௰௭ - 857)
 

இகலோடு பொருந்தும் தீய அறிவினைக் கொண்டவர், வெற்றி பொருந்துதலை உடைய நீதி நூற்களின் பொருள்களை ஒருபோதுமே உணர்ந்து அறிய மாட்டார்கள் (௮௱௫௰௭)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிக்லூக்கின் ஊக்குமாம் கேடு.   (௮௱௫௰௮ - 858)
 

தன் உள்ளத்திலே மாறுபாடு தோன்றிய போது, அதனை எழாமல் தடுத்துக் கொள்ளுதலே ஆக்கம் தருவதாகும்; அதனை மிகுத்துக் கொண்டால் அவனுக்குக் கேடு வரும் (௮௱௫௰௮)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.   (௮௱௫௰௯ - 859)
 

தனக்கு நல்ல காலம் வரும் போது, காரணமிருந்தாலும் ஒருவன் இகலைப் பற்றி நினைக்க மாட்டான்; தனக்குக் கேடு காலம் வரும் போது பெரிதாக மாறுபடுதலை நினைப்பான் (௮௱௫௰௯)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு.   (௮௱௬௰ - 860)
 

‘மாறுபாடு’ என்னும் ஒன்றினால் ஒருவனுக்கு எல்லாத் துன்பங்களும் உண்டாகும்; நட்புச் செயலினாலோ, நல்ல நீதியாகிய பெருமிதநிலை உண்டாகும் (௮௱௬௰)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

இராகம்: இந்துஸ்தான் காப்பி  |  தாளம்: அடதாளம்
கண்ணிகள்:
கூடாமை எனும் தீய குணத்தை வளர்க்கும் நோயின்
கேடாகும் இகல் என்பதே - நண்பா
கேடாகும் இகல் என்பதே

மனத்தை மனம் பகைக்கும் மாறுபாட்டைக் கொடுக்கும்
இனத்தையும் கெடுக்கும் இகல் - நண்பா
இதை நீக்க வேண்டும் முதல்

இகல் என்னும் எவ்வ நோயை நீக்கின் அழிவில்லாத
புகழ் இன்பம் நிலையாய் வரும் - நண்பா
புவிச் செல்வம் யாவும் தரும்

இகல் எதிர் சாய்ந் தொழுக வல்லாரை யாவரே
மிகலூக்கும் தன்மையவர் - நண்பா
மேன்மையைக் காட்டும் குறள்

நட்பால் உண்டாகும் நல்ல நீதியின் பெருமிதம்
எப்போதும் துணையாய்க் கொள்வோம் - நண்பா
எல்லோர்க்கும் இனிதே செய்வோம்
பிரபலமான அதிகாரம்

பிரபலமான குறள்

குறளில் பல முறை தோன்றிய சொல்
குறள்களில் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

பல முறை தோன்றிய குறளின் தொடக்க சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் தொடக்க சொல்
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

பல முறை தோன்றிய குறளின் இறுதி சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் இறுதி சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22