அவையறிதல்

அவையறிநது ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.   (௭௱௰௧ - 711)
 

சொல்லின் தொகையை அறிந்த தூய அறிவாளர்கள், அவையின் தன்மையை அறிந்து, தாம் சொல்லப் போவதையும் நன்றாக ஆராய்ந்தே, எதனையும் சொல்ல வேண்டும் (௭௱௰௧)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
நடைதெரிந்த நன்மை யவர்.   (௭௱௰௨ - 712)
 

சொல்லின் நடையை அறிந்த நல்லறிவை உடையவர்கள், தாமிருக்கும் அவையின் தன்மையைத் தெரிந்து, சொல்ல வேண்டியவற்றை உணர்ந்தே, சொல்ல வேண்டும் (௭௱௰௨)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்
வகையறியார் வல்லதூஉம் இல்.   (௭௱௰௩ - 713)
 

தாமிருக்கும் அவையின் தன்மையை அறியாதவர்களாக, ஒன்றைச் சொல்பவர்கள் சொல்லின் வகையை அறியாதவர்கள்; அவர்களால் எதையுமே சாதிக்க முடியாது (௭௱௰௩)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன்
வான்சுதை வண்ணம் கொளல்.   (௭௱௰௪ - 714)
 

அறிவினாலே ஒளியுடையவர் முன்பாகத் தாமும் அறிவொளியினர் ஆக வேண்டும்; அறிவிலாதவர் முன்பாக, சுண்ணாம்பு வண்ணங் கொள்ளுதல் போல ஆகிவிட வேண்டும் (௭௱௰௪)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவாச் செறிவு.   (௭௱௰௫ - 715)
 

அறிவால் முதிர்ந்தவர் அவையிலே, அவர்கள் கருத்துக்களைக் கேட்டறியும் முன்பாக எதையும் சொல்லாத அடக்கமானது, சிறந்த நன்மை தருவதாகும் (௭௱௰௫)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்
ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு.   (௭௱௰௬ - 716)
 

விரிந்த அறிவு நுட்பங்களை அறிந்தவர் முன் சென்று பேசிக் குற்றப்படுதல், ஆற்று வெள்ளத்தில் நீந்துபவன், இடையிலே நிலை தளர்ந்தால் போன்றதாம் (௭௱௰௬)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்
சொல்தெரிதல் வல்லார் அகத்து.   (௭௱௰௭ - 717)
 

குற்றம் இல்லாமல் சொற்களின் பொருள்களைத் தெரிவதற்கு வல்லமை உடையவர்களிடையே, கற்றறிந்த கல்வியறிவு மேலும் விளக்கம் பெற்றுத் தோன்றும் (௭௱௰௭)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்
பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று.   (௭௱௰௮ - 718)
 

சொல்லின் பயனை உணர்கின்றவர்களின் முன்பாக ஒன்றைச் சொல்லுதல், நல்ல பயிர் வளருகின்ற பாத்தியினுள்ளே, நீர் சொரிந்தாற் போலப் பெரும்பயன் தருவதாகும் (௭௱௰௮)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்
நன்குசலச் சொல்லு வார்.   (௭௱௰௯ - 719)
 

நல்ல அறிவாளர்கள் கூடியுள்ள அவையிலே, அவர்களுக்கு நன்றாகப் பதியுமாறு சொல்லுகிறவர்கள், புல்லறிவினர் கூட்டத்திலே, மறந்தும் பேசாதிருக்க வேண்டும் (௭௱௰௯)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார்
அல்லார்முன் கோட்டி கொளல்.   (௭௱௨௰ - 720)
 

தம் போன்ற அறிவுடையவர்கள் அல்லாதவரின் முன்பாக ஒன்றைப் பற்றி விரிவாகப் பேசுதல் அங்கணத்துள்ளே அமுதத்தைக் கொட்டியது போலப் பாழாகிவிடும் (௭௱௨௰)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

இராகம்: காப்பி  |  தாளம்: ரூபகம்
பல்லவி:
அவையறிந்து பேச வேண்டுமே - நண்பா
அவையறிந்து பேச வேண்டுமே

அநுபல்லவி:
"அவையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மையவர்" எனும் திருக்குறளின்

சரணம்:
கல்லார்முன் கல்லாராய்க் காணவும் வேண்டும்
கற்றவர்முன் கற்றவராய் விளங்கவும் வேண்டும்
புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க சொல்லை
நல்லவையுள் நன்கு செலச் சொல்லுவார் எல்லை

பயிர் வளரும் பாத்தியிலே நீர் சொரிந்தாற் போலவும்
பயனுணரும் படித்தவர்முன் பேசவேண்டும் சாலவும்
உயிர் வளர்க்கும் பாலமுதைச் சேற்றில் ஊற்றலாகுமா?
உரிய இனமல்லார்முன் பேசிப் பயன் காணுமா?
பிரபலமான அதிகாரம்

பிரபலமான குறள்

குறளில் பல முறை தோன்றிய சொல்
குறள்களில் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

பல முறை தோன்றிய குறளின் தொடக்க சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் தொடக்க சொல்
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

பல முறை தோன்றிய குறளின் இறுதி சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் இறுதி சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22