வினைசெயல் வகை

சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.   (௬௱௭௰௧ - 671)
 

ஒரு செயலைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியின் முடிவு, மனத்தில் துணிவு பெறுவதே ஆகும்; அவ்வாறு துணிவு கொண்ட பின், அதனைச் செய்யாமல் காலம் கடத்துதல் தீமையாகும் (௬௱௭௰௧)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை.   (௬௱௭௰௨ - 672)
 

காலம் கடந்து செய்வதற்கு உரிய செயல்களைக் காலம் தாழ்த்தியே செய்ய வேண்டும்; கடத்தாமல் செய்வதற்குரிய செயல்களை விரைந்து செய்ய வேண்டும் (௬௱௭௰௨)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.   (௬௱௭௰௩ - 673)
 

செய்யக்கூடிய இடங்களில் எல்லாம் செயலைச் செய்வது நன்மையே; செய்ய இயலாத போது, அதை முடிப்பதற்கேற்ற வழிகளை ஆராய்ந்த பின்பே செய்தல் வேண்டும் (௬௱௭௰௩)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும்.   (௬௱௭௰௪ - 674)
 

செய்யும் செயலையும், ஒழிக்கும் பகையையும், குறைவிடாமல் செய்துவிட வேண்டும்; அவற்றின் மிச்சம் தீயின் ஒழிவைப் போலப் பெருகிப் பெருங்கேடு உண்டாக்கிவிடும் (௬௱௭௰௪)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.   (௬௱௭௰௫ - 675)
 

வேண்டிய பொருள், கருவிகள், தக்க காலம், செயலறிவு, உரிய இடம் என்னும் ஐந்தையும் மயக்கமில்லாமல் ஆராய்ந்து கொண்ட பின்னரே, செய்தல் வேண்டும் (௬௱௭௰௫)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்.   (௬௱௭௰௬ - 676)
 

செயலின் முடிவைப் பற்றியும், இடையில் வரும் இடையூறுகளைப் பற்றியும், முடித்த பின் அடையும் பெரும்பயனையும் ஆராய்ந்தே ஒரு செயலைச் செய்தல் வேண்டும் (௬௱௭௰௬)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை
உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்.   (௬௱௭௰௭ - 677)
 

ஒரு செயலைச் செய்வதற்குரிய செயல்முறையாவது, அதனை முன்பே செய்து முடித்துத் தெளிந்தவனிடம் கேட்டறிந்து, அவைகளைத் தாமும் மேற்கொள்ளுதல் ஆகும் (௬௱௭௰௭)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
யானையால் யானையாத் தற்று.   (௬௱௭௰௮ - 678)
 

மதநீரால் கன்னம் நனையும் யானையைக் கொண்டு, வேறான யானையைக் கட்டுவதைப் போல, பழகிய செயலின் அறிவைக் கொண்டே பிற செயல்களையும் செய்தல் வேண்டும் (௬௱௭௰௮)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.   (௬௱௭௰௯ - 679)
 

மாறுபட்டவரையும் தம்முடன் பொருந்துமாறு செய்து செயலிலே ஈடுபடுதல், நண்பருக்கு நல்லவை செய்வதிலும் மிகவும் விரைவாகச் செய்வதற்கு உரியதாகும் (௬௱௭௰௯)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து.   (௬௱௮௰ - 680)
 

ஒன்றைச் செய்யும் வல்லமை இல்லாதவருள், பயந்து இடையில் குறைப்பட்டவர்கள், பெரியோரைப் பணிந்து கேட்டு, அவர் கூறியபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் (௬௱௮௰)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

இராகம்: பேகடா  |  தாளம்: ஆதி
பல்லவி:
வினை செயல் வகை யறிவோம் - நாமே
வினை செயல் வகை யறிவோம்

அநுபல்லவி:
நினைவுற்றே ஆராய்ந்து நேரும் பயன்தெரிந்து
நிறை வேற்றவும் விரைந்து
நிகழ்த்துவோம் வகை துணிந்து

சரணம்:
செய்வனவும் திருந்தச் செய்திடல் வேண்டும்
சிறிது விட்டாலும் வினைப் பகைத் தீயாய்த் தீண்டும்
உய்வகை உள்ளறிவான் உளம் கொண்டும் முடிப்போம்
உரை தரும் நல்லமைச்சின் முறையிதுவும் படிப்போம்

ஒரு யானையால் கொள்ளலாம் இன்னொரு யானை
ஒட்டாரையும் ஒட்டினால் பெருகும் நம் சேனை
"பொருள் கருவி காலம் வினை இடனோடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்" என்னும் குறள் பொருந்தும்
பிரபலமான அதிகாரம்

பிரபலமான குறள்

குறளில் பல முறை தோன்றிய சொல்
குறள்களில் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

பல முறை தோன்றிய குறளின் தொடக்க சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் தொடக்க சொல்
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

பல முறை தோன்றிய குறளின் இறுதி சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் இறுதி சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22